€5,- EU VERZENDKOSTEN | GRATIS EU VERZENDING BOVEN €50,-

Winkelwagen
Item toegevoegd Item bijgewerkt Item verwijderd Geen producten meer op voorraad U hebt de verkeerde waarde ingevoerd.

Geen producten in de winkelwagen.

Home " Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond [in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg CZ van de Sociaal-Ecomische Raad en treden in werking op 1 juni 2014.

  INHOUD

 Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - De identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht van de consument en de kosten
Artikel 9 - Verplichting van de ondernemer in geval van herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Naleving en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurovereenkomst: duur, beëindiging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenprocedure
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 19 - Wijziging Algemene Voorwaarden Webshop Keurmerk

Artikel 1 - Definities

In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in het kader van een overeenkomst op afstand en deze producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer of een derde worden geleverd op basis van een afspraak tussen deze derde en de ondernemer;
 2. Bezinningsperiode: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consumentde natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: in digitale vorm geproduceerde en geleverde gegevens;
 6. Contract voor voortgezette uitvoering: een overeenkomst voor de levering van goederen, diensten en/of digitale inhoud in een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel, waaronder e-mail, dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en gebruik mogelijk maakt gedurende een periode die aansluit bij het doel waarvoor de informatie is bestemd en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt
 8. Herroepingsrecht: de keuze van de consument om binnen de bedenktijd niet tot uitvoering van de overeenkomst op afstand over te gaan;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Stichting Webshop Keurmerk en die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten levert;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Standaardformulier voor herroeping: het in aanhangsel 1 opgenomen Europese standaardformulier voor herroeping;
 12. Technologie voor communicatie op afstandeen middel om een overeenkomst te sluiten zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig op dezelfde plaats zijn.       

 

Artikel 2 - De identiteit van de ondernemer

Naam van de ondernemer (statutaire naam en handelsnaam, indien van toepassing; Manuka New Zealand B.V. (Europa).

Bedrijfsadres; Tokyostraat 19 B, 1175 RB, Lijnden, Nederland.

Bezoekadres, indien verschillend van het zakenadres; Tokyostraat 23, 1175 RB, Lijnden, Nederland.

Telefoonnummer en de tijden waarop de ondernemer telefonisch bereikbaar is: +31 20 820 20 70

E-mailadres of ander elektronisch communicatiemiddel dat aan de consument wordt aangeboden met dezelfde functionaliteit als e-mail; info@manukanewzealand.eu

Kamer van Koophandel nummer; 75746379

BTW-identificatienummer; NL860382564B01

 

Indien de activiteit van de ondernemer onderworpen is aan een relevante vergunningsregeling: informatie over de toezichthoudende autoriteit;

 

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

- de beroepsvereniging of -organisatie waarvan hij lid is;

- de titel van zijn beroep, de plaats in de EU of in de Europese Economische Ruimte waar het is toegekend;

- een verwijzing naar de in Nederland geldende beroepsregels en informatie over waar en hoe deze beroepsregels kunnen worden geraadpleegd.

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden door de ondernemer zo spoedig mogelijk kosteloos beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven op welke wijze van de algemene voorwaarden kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden;
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - Het contract

 1. Behoudens het bepaalde in lid 4 komt de overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Voordat het product wordt geleverd, zal de ondernemer bij het product, de dienst of de digitale inhoud de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel duidelijke informatie over de uitsluiting van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over bestaande service na verkoop en garanties;
  d. De prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of de digitale inhoud, indien van toepassing de leveringskosten en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 6. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een looptijd heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.
 7. het standaardformulier voor herroeping indien de consument een herroepingsrecht heeft.
 8. In het geval van een duurovereenkomst is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

In het geval van producten:

 1. De consument kan een koopovereenkomst voor een product zonder opgave van redenen gedurende een bedenktijd van ten minste 14 dagen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van de herroeping, maar kan hem niet dwingen zijn reden(en) kenbaar te maken.
 2. De in lid 1 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument of een vooraf door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, of
  1. indien de consument meerdere producten in dezelfde bestelling heeft besteld: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer kan een bestelling van meerdere producten met verschillende levertermijnen weigeren, mits hij de consument hiervan voorafgaand aan het bestelproces duidelijk op de hoogte stelt.
  2. indien de levering van een product uit verschillende partijen of onderdelen bestaat: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde de laatste partij of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
  3. in geval van een overeenkomst betreffende regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde het eerste product heeft ontvangen.

 

In het geval van diensten en digitale inhoud die niet op een fysieke drager worden geleverd:

 1. De consument kan een overeenkomst betreffende diensten of een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd gedurende ten minste 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van de herroeping, maar kan hem niet dwingen deze op te geven.
 2. De in artikel 3 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag na de sluiting van de overeenkomst.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een fysieke drager zijn geleverd indien geen informatie is verstrekt over het herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft verstrekt of niet het standaardformulier voor herroeping heeft verstrekt, verstrijkt de bedenktijd twaalf maanden na afloop van de oorspronkelijke bedenktijd overeenkomstig de in de vorige leden van dit artikel bepaalde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het vorige artikel bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument de informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens deze periode zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
 2. De consument is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die is veroorzaakt door de wijze waarop het product is behandeld en die verder ging dan in lid 1 is toegestaan.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor de waardevermindering van het product indien de ondernemer hem niet vóór het sluiten van de overeenkomst alle wettelijke informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht van de consument en de kosten

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd op ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer door middel van het standaardformulier voor herroeping.
 2. De consument zendt het product terug of bezorgt het aan (de gemachtigde van) de ondernemer, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde kennisgeving. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product af te halen De consument heeft de bedenktijd in ieder geval in acht genomen als het product voor het verstrijken van de bedenktijd is teruggestuurd.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht berusten bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van terugzending. Indien de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of indien de ondernemer heeft aangegeven de kosten zelf te zullen dragen, hoeft de consument de kosten van terugzending niet te betalen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van een dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gebruiksklaar is gemaakt niet in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid wordt aangevangen tijdens de bedenktijd, betaalt de consument aan de ondernemer een bedrag dat gelijk is aan het gedeelte van de verbintenis dat op het moment van herroeping reeds is uitgevoerd ten opzichte van de volledige nakoming van de
 7. De consument draagt niet de kosten voor het verrichten van diensten voor de levering van water, gas of elektriciteit die niet in een beperkt volume of in een beperkte hoeveelheid voor verkoop gereed zijn gemaakt, of voor de levering van stadsverwarming indien
  1. de ondernemer de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping heeft verstrekt, of
  2. indien de consument niet uitdrukkelijk heeft verzocht de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water en elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd aan te vangen.
  3. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een fysieke drager is opgeslagen indien
  4. vóór de levering niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het begin van de uitvoering van de overeenkomst vóór het einde van de bedenktijd;
  5. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen toen hij toestemming gaf; of
  6. de ondernemer heeft de verklaring van de consument niet bevestigd.
 8. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, eindigen alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer in geval van herroeping

 1. Indien de ondernemer de kennisgeving van herroeping langs elektronische weg doet, zendt hij onverwijld een retourbericht.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten voor het geretourneerde product, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping heeft meegedeeld. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, kan hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer maakt gebruik van hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een ander middel. De terugbetaling is voor de consument kosteloos.
 4. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering in plaats van de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de extra kosten voor de duurdere methode niet te vergoeden.

 

Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

De ondernemer kan de volgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die tot stand komen tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij de ondernemer producten, digitale inhoud en/of diensten aanbiedt aan de consument die persoonlijk aanwezig is of kan zijn op de veiling onder leiding van een veilingmeester en waarbij de winnende bieder verplicht is de producten, de digitale inhoud en/of de diensten af te nemen.
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig is nagekomen.
 6. Dienstenovereenkomsten voor het ter beschikking stellen van accommodatie bij een bepaalde uitvoeringsperiode en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur en catering;
 7. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsactiviteiten wanneer in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is vastgelegd;
 8. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die geproduceerd zijn op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of die bestemd zijn voor een bepaalde persoon;
 9. Bederfelijke producten of producten met een beperkte houdbaarheid.
 10. Verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling is verbroken;
 11. Producten die door hun aard onomkeerbaar met andere producten worden gemengd;
 12. Alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.
 13. Verzegelde audio- en video-opnamen en computerprogramma's waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 14. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen daarop;
 15. De levering van digitale inhoud anders dan op een fysieke drager, maar alleen als: de prestatie is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument;
 16. de consument verklaard dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 - De prijs

 1. De prijzen van de geleverde producten en/of diensten worden gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in de BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van nieuwe wetgeving.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en
 5. zij het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen, of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen vóór de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. Alle bij de levering van producten of diensten aangegeven prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12 - Uitvoering van een overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder "extra garantie" wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, zijn leverancier, importeur of fabrikant aan wie hij bepaalde rechten of vorderingen overdraagt die verder gaan dan waartoe hij wettelijk verplicht is in geval hij zijn deel van de overeenkomst niet nakomt.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het boeken en uitvoeren van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. De plaats van levering is het door de consument aan de ondernemer opgegeven adres.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na herroeping overeenkomstig het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen.
 5. Het risico van verlies en/of beschadiging van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de consument bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 - Duurovereenkomsten: duur, beëindiging en verlenging

Beëindiging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van die bepaalde tijd opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten ontbinden:
- te allen tijde en niet beperkt tot beëindiging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste op dezelfde manier als ze door hem werden afgesloten;
- te allen tijde met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Uitbreiding
4. Een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst die betrekking heeft op de regelmatige levering van producten (waaronder elektriciteit) of diensten kan niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, indien de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is gesloten en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument de overeenkomst te allen tijde kan opzeggen met een opzegtermijn van een maand. De opzegtermijn bedraagt ten hoogste drie maanden indien de overeenkomst betrekking heeft op een levering van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften die regelmatig maar minder dan eenmaal per maand plaatsvindt.
7. Een overeenkomst met beperkte duur van regelmatige levering van proefdagbladen, kranten, weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend verlengd en eindigt automatisch na de proef- of kennismakingsperiode.
Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, kan de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 - Betaling

 

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of in de aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument te betalen bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na afloop van de bedenktijd, of bij gebreke daarvan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat deze termijn in op de dag dat de Consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten is het niet toegestaan een voorschot te bedingen van meer dan 50% in de algemene voorwaarden. Indien een voorschot is overeengekomen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens het overeengekomen voorschot is betaald.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) heeft voldaan en de ondernemer hem heeft gewezen op de betalingsachterstand en de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, is de consument over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd aan de consument de eventuele buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten hoogste 15% voor openstaande bedragen tot € 2.500, 10% voor de volgende € 2.500 en 5% voor de volgende € 5000, met een minimum van € 40. De ondernemer kan ten gunste van de consument afwijken van voornoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 - Klachtenprocedure

 1. De ondernemer beschikt over een goed bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Stichting Webshop Keurmerk (https://www.keurmerk.info/nl/consumenten/klacht/) De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
 5. Webshop Keurmerk zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is verklaard of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd dan wel de webshop door Webshop Keurmerk is geschorst of opgeheven.
 6. Een geschil wordt door Webshop Keurmerk slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 7. Uiterlijk twaalf maanden na het ontstaan van het geschil dient het geschil schriftelijk aan Webshop Keurmerk te worden voorgelegd.
 8. Het is ook mogelijk om klachten te registreren via het Europese ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage).

 

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingenAanvullende dan wel van deze voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Artikel 19 - Wijziging van de algemene voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk1. Wanneer Stichting Webshop Keurmerk een wijziging zal doorvoeren, zullen wij de ondernemer hiervan op de hoogte stellen via de nieuwsbrief en de nieuwste voorwaarden op onze website plaatsen (https://www.keurmerk.info/nl/algemene-voorwaarden/)2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Adres Stichting Webshop Keurmerk:

Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam.

 

Bijlage I: Standaardformulier voor herroeping

 

Standaardformulier voor terugtrekking

 

(Dit formulier alleen invullen en terugsturen als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 • Naar:
  Manuka New Zealand B.V. (Europa)Tokyostraat 19 B, 1175 RB, Lijnden, Nederland.

 

 • Hierbij deel ik/wij u mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten wensen te herroepen: [specificatie van het product]*

de levering van de volgende digitale inhoud [specificatie van de digitale inhoud]*

de uitvoering van de volgende dienst [specificatie van de dienst]*

 

 

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum van bestelling van de diensten of ontvangst van de producten]*.
 • [naam van de consument]
 • [adres van de consument].
 • [Handtekening van de consument] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

*) Doorhalen en/of aanvullen waar nodig.

Visa Mastercard American Express Diners Club Ontdek
© Copyright Manuka New Zealand B.V. 2018 - 2024 - Alle rechten voorbehouden.
kruismenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram