€5,- EU-TOIMITUS | ILMAINEN EU-TOIMITUS YLI €50,-

Ostoskori
Kohde lisätty Kohde päivitetty Kohde poistettu Ei enää tuotteita varastossa Syötit väärän arvon.

Ostoskori on tyhjä.

Etusivu " Yleiset ehdot

Nämä Stichting Webshop Keurmerk -verkkokaupan yleiset käyttöehdot on laadittu yhteistyössä Stichting Webshop Keurmerk -verkkokaupan kanssa. Consumentenbond [kuluttajayhdistys] sosioekonomisen neuvoston [Sociaal-ecomische Raad] itsesääntelyn koordinointiryhmän [Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg CZ] puitteissa ja tulevat voimaan 1. kesäkuuta 2014.

  SISÄLTÖ

 1 artikla - Määritelmät
2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys
3 artikla - Sovellettavuus
4 artikla - Tarjous
5 artikla - Sopimus
6 artikla - Peruuttamisoikeus
7 artikla - Kuluttajan velvollisuudet harkinta-aikana
8 artikla - Kuluttajan peruuttamisoikeuden käyttäminen ja kustannukset
9 artikla - Yrittäjän velvollisuus peruuttamisen yhteydessä
10 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen
11 artikla - Hinta
12 artikla - Vaatimustenmukaisuus ja lisätakuu
13 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano
14 artikla - Jatkuva suoritussopimus: kesto, irtisanominen ja jatkaminen
15 artikla - Maksaminen
16 artikla - Valitusmenettely
17 artikla - Riidat
18 artikla - Täydentävät tai muuttavat säännökset
19 artikla - Verkkokauppa Keurmerkin yleisten ehtojen muuttaminen

1 artikla - Määritelmät

Näissä ehdoissa seuraavilla termeillä on seuraavat merkitykset:

 1. Lisäsopimus: Sopimus, jossa kuluttaja hankkii tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluja etäsopimukseen liittyen ja jossa yrittäjä tai kolmas osapuoli toimittaa nämä tuotteet, digitaalisen sisällön ja/tai palvelut tämän kolmannen osapuolen ja yrittäjän välisen sopimuksen perusteella;
 2. Pohdinta-aika: ajanjakso, jonka aikana kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;
 3. Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei toimi kaupalliseen, kaupalliseen, käsiteolliseen tai ammatilliseen toimintaansa liittyvissä tarkoituksissa;
 4. Päivä: kalenteripäivä;
 5. Digitaalinen sisältö: digitaalisessa muodossa tuotetut ja toimitetut tiedot;
 6. Jatkuva tulossopimus: sopimus, jonka tarkoituksena on toimittaa tavaroita, palveluja ja/tai digitaalista sisältöä tiettynä ajanjaksona;
 7. Kestävä tiedonsiirto: kaikki keinot, mukaan lukien sähköposti, joiden avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja siten, että ne ovat myöhemmin saatavilla ja käytettävissä sellaisen ajanjakson aikana, joka vastaa sitä tarkoitusta, johon tiedot on tarkoitettu, ja että tallennetut tiedot voidaan jäljentää muuttumattomina.
 8. Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus olla jatkamatta etäsopimusta harkinta-ajan kuluessa;
 9. Yrittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on Stichting Webshop Keurmerk -verkkokaupan jäsen ja joka tarjoaa tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluja kuluttajille etänä;
 10. Etäsopimus: sopimus, jonka yrittäjä ja kuluttaja tekevät organisoidun etämyyntijärjestelmän puitteissa tuotteiden, digitaalisen sisällön ja/tai palvelujen etämyyntiä varten ja jossa käytetään yhtä tai useampaa etäviestintätekniikkaa yksin- tai lisäkäytössä sopimuksen tekemiseen asti;
 11. Peruuttamista koskeva vakiolomake: lisäyksessä 1 oleva eurooppalainen vakiolomake peruuttamista varten;
 12. Etäviestintäteknologia: keino, jota käytetään sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttaja ja yrittäjä ovat samanaikaisesti samassa paikassa.       

 

2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys

Yrittäjän nimi (yhtiöjärjestyksen mukainen nimi ja tarvittaessa toiminimi; Manuka New Zealand B.V. (Europe)).

Käyntiosoite; Tokyostraat 19 B, 1175 RB, Lijnden, Alankomaat.

Käyntiosoite, jos se on eri kuin liikeosoite; Tokyostraat 23, 1175 RB, Lijnden, Alankomaat.

Puhelinnumero ja ajat, jolloin yrittäjä on tavoitettavissa puhelimitse: +31 20 820 20 70

Sähköpostiosoite tai muu kuluttajalle tarjottu sähköinen viestintäväline, jolla on samat toiminnot kuin sähköpostilla; info@manukanewzealand.eu.

Kauppakamarin numero; 75746379

ALV-tunnistenumero; NL860382564B01

 

Jos yrittäjän toimintaan sovelletaan asianmukaista lupajärjestelmää: tiedot valvovasta viranomaisesta;

 

Jos yrittäjä harjoittaa säänneltyä ammattia:

- ammatillinen yhdistys tai ammatillinen järjestö, jonka jäsen hän on;

- ammattinimike ja paikka EU:ssa tai Euroopan talousalueella, jossa se on myönnetty;

- viittaus Alankomaissa sovellettaviin ammatinharjoittamista koskeviin sääntöihin sekä tiedot siitä, missä ja miten nämä ammatinharjoittamista koskevat säännöt ovat saatavilla.

 

3 artikla - Sovellettavuus

 1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin yrittäjän tarjouksiin ja kaikkiin yrittäjän ja kuluttajan tekemiin etäsopimuksiin.
 2. Ennen etäsopimuksen tekemistä yrittäjän on asetettava näiden yleisten sopimusehtojen teksti saataville maksutta ja mahdollisimman pian. Jos tämä on kohtuudella mahdotonta, yrittäjän on ilmoitettava, millä tavoin yleisiin sopimusehtoihin voi tutustua ja että ne lähetetään pyynnöstä maksutta ennen etäsopimuksen tekemistä.
 3. Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, näiden yleisten sopimusehtojen teksti voidaan edellisestä kohdasta poiketen ja ennen etäsopimuksen tekemistä toimittaa kuluttajalle myös sähköisesti siten, että kuluttaja voi helposti tallentaa sen pitkäaikaiselle tietovälineelle. Jos tämä on kohtuudella mahdotonta, ilmoitetaan, missä yleiset sopimusehdot ovat nähtävissä sähköisessä muodossa ja että ne lähetetään kuluttajan pyynnöstä maksutta joko sähköisesti tai muulla tavoin ennen etäsopimuksen tekemistä;
 4. Jos näiden yleisten sopimusehtojen lisäksi sovelletaan erityisiä tuote- tai palveluehtoja, sovelletaan vastaavasti toista ja kolmatta kohtaa, ja jos ehdot ovat ristiriitaisia, kuluttaja voi aina vedota siihen sovellettavaan ehtoon, joka on hänelle edullisin.

 

4 artikla - Tarjous

 1. Jos tarjous on määräaikainen tai siihen sovelletaan tiettyjä ehtoja, siitä on ilmoitettava nimenomaisesti tarjouksessa.
 2. Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista, digitaalisesta sisällöstä ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tuotteita tai palveluja ja/tai digitaalista sisältöä asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne ovat totuudenmukaisia kuvia tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Tarjouksessa olevat ilmeiset virheet tai puutteet eivät sido yrittäjää.
 3. Kaikki tarjoukset sisältävät sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tarjouksen hyväksymiseen liittyy.

 

5 artikla - Sopimus

 1. Jollei 4 kohdan määräyksistä muuta johdu, sopimus tulee voimaan, kun kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen ja täyttänyt asetetut ehdot.
 2. Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, yrittäjän on viipymättä vahvistettava vastaanottaneensa tarjouksen sähköisesti. Niin kauan kuin hyväksynnän vastaanottamista ei ole vahvistettu, kuluttaja voi purkaa sopimuksen.
 3. Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjä ryhtyy asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin turvatoimiin sähköistä tiedonsiirtoa varten ja varmistaa turvallisen verkkoympäristön. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä noudattaa asianmukaisia turvatoimenpiteitä.
 4. Yrittäjä voi lain sallimissa rajoissa kerätä tietoja kuluttajan kyvystä täyttää maksuvelvoitteensa sekä kaikista tosiasioista ja tekijöistä, joilla on merkitystä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän tutkimuksen tulosten perusteella perustellut syyt olla tekemättä sopimusta, hänellä on laillinen oikeus kieltäytyä tilauksesta tai perustellusta pyynnöstä tai liittää sen toteuttamiseen erityisehtoja.
 5. Ennen tuotteen toimittamista yrittäjän on lähetettävä seuraavat tiedot tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön mukana kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne saatavilla olevalla tavalla pitkäaikaiselle tietovälineelle:
  a. yrittäjän toimipaikan käyntiosoite, johon kuluttaja voi ottaa yhteyttä valituksia tehdessään;
  b. edellytykset ja tapa, joilla ja jolla kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai tapauksen mukaan selkeät tiedot siitä, että kuluttaja on vapautettu peruuttamisoikeudesta;
  c. olemassa olevia myynnin jälkeisiä palveluja ja takuita koskevat tiedot;
  d. Tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön hinta kaikkine veroineen, tarvittaessa toimituskustannukset ja maksutapa, toimitus tai etäsopimuksen toteuttamistapa;
 6. sopimuksen irtisanomista koskevat vaatimukset, jos sopimus on voimassa yli vuoden tai toistaiseksi.
 7. vakiolomake peruuttamista varten, jos kuluttajalla on peruuttamisoikeus.
 8. Jos kyseessä on jatkuvaa suoritusta koskeva sopimus, edellisen kohdan määräystä sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen.

 

6 artikla - Peruuttamisoikeus

Tuotteiden osalta:

 1. Kuluttaja voi peruuttaa tuotteen ostosopimuksen ilman perusteluja vähintään 14 päivän harkinta-ajan kuluessa. Yrittäjä voi kysyä kuluttajalta peruuttamisen syytä, mutta ei voi pakottaa häntä ilmoittamaan syitä.
 2. Edellä 1 alakohdassa tarkoitettu harkinta-aika alkaa päivänä, jona kuluttaja tai hänen etukäteen nimeämänsä kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, vastaanottaa tuotteen, tai
  1. jos kuluttaja on tilannut useita tuotteita samassa järjestyksessä: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen tuotteen. Yrittäjä voi kieltäytyä usean tuotteen tilauksesta, jonka toimituspäivämäärät poikkeavat toisistaan, edellyttäen, että hän ilmoittaa siitä selkeästi kuluttajalle ennen tilausprosessia.
  2. jos tuotteen toimitus koostuu useista eristä tai osista: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen erän tai viimeisen osan.
  3. jos kyseessä on sopimus tuotteiden säännöllisestä toimittamisesta tietyn ajanjakson aikana: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut ensimmäisen tuotteen.

 

Kun kyseessä ovat palvelut ja digitaalinen sisältö, joita ei toimiteta fyysisellä tietovälineellä:

 1. Kuluttaja voi irtisanoa palvelusopimuksen tai sellaisen digitaalisen sisällön toimittamista koskevan sopimuksen, jota ei toimiteta fyysisellä tietovälineellä, ilman perusteluja vähintään 14 päivän kuluessa. Yrittäjä voi kysyä kuluttajalta peruuttamisen syytä, mutta ei voi pakottaa häntä ilmoittamaan syytä tai syitä.
 2. Edellä 3 artiklassa tarkoitettu harkinta-aika alkaa sopimuksen tekemistä seuraavana päivänä.

 

Pidennetty harkinta-aika tuotteille, palveluille ja digitaaliselle sisällölle, joita ei ole toimitettu fyysisellä kantajalla, jos peruuttamisoikeudesta ei ole annettu tietoa:

 1. Jos yrittäjä ei ole antanut kuluttajalle lain edellyttämiä tietoja peruuttamisoikeudesta tai vakiolomaketta peruuttamista varten, harkinta-aika päättyy kahdentoista kuukauden kuluttua alkuperäisen harkinta-ajan päättymisestä tämän artiklan edellisissä alakohdissa määritellyn harkinta-ajan mukaisesti.
 2. Jos yrittäjä on toimittanut kuluttajalle edellisessä artiklassa tarkoitetut tiedot kahdentoista kuukauden kuluessa alkuperäisen harkinta-ajan alkamispäivästä, harkinta-aika päättyy 14 päivän kuluttua siitä päivästä, jona kuluttaja sai tiedot.

 

7 artikla - Kuluttajan velvollisuudet harkinta-aikana

 1. Tänä aikana kuluttajan on käsiteltävä tuotetta ja pakkausta huolellisesti. Kuluttaja saa purkaa pakkausta tai käyttää tuotetta vain siinä määrin kuin on tarpeen tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja vaikutusten selvittämiseksi. Pääperiaatteena on, että kuluttaja saa käsitellä ja tarkastaa tuotetta vain sillä tavalla, jolla tuotetta saa käsitellä kaupassa.
 2. Kuluttaja on vastuussa vain siitä tuotteen arvonalennuksesta, joka aiheutuu 1 kohdassa sallittua laajemmasta tavasta käsitellä tuotetta.
 3. Kuluttaja ei ole vastuussa tuotteen arvon alenemisesta, jos yrittäjä ei ole antanut kuluttajalle kaikkia laillisia tietoja peruuttamisoikeudesta ennen sopimuksen tekemistä.

 

8 artikla - Kuluttajan peruuttamisoikeuden käyttäminen ja kustannukset

 1. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava siitä yrittäjälle yksiselitteisesti peruuttamista koskevalla vakiolomakkeella harkinta-ajan kuluessa.
 2. Kuluttajan on palautettava tuote tai toimitettava se yrittäjälle (tämän valtuutetulle edustajalle) mahdollisimman pian, kuitenkin 14 päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta seuraavasta päivästä. Tätä ei tarvitse tehdä, jos yrittäjä tarjoutui noutamaan tuotteen Kuluttaja noudatti tuotteen palautusajan joka tapauksessa, jos tuote palautetaan ennen harkinta-ajan päättymistä.
 3. Kuluttajan on palautettava tuote kaikkine toimitetuine lisävarusteineen ja, jos se on kohtuudella mahdollista, alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa sekä yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.
 4. Riski ja todistustaakka peruuttamisoikeuden asianmukaisesta ja oikea-aikaisesta käyttämisestä on kuluttajalla.
 5. Kuluttaja vastaa tuotteen palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista. Jos yrittäjä ei ole ilmoittanut, että kuluttajan on vastattava näistä kustannuksista, tai jos yrittäjä on ilmoittanut, että hän vastaa kustannuksista itse, kuluttajan ei tarvitse maksaa tuotteen palauttamisesta aiheutuvia kustannuksia.
 6. Jos kuluttaja peruuttaa palvelun sen jälkeen, kun hän on ensin nimenomaisesti pyytänyt, että palvelun suorittamista tai kaasun, veden tai sähkön toimitusta, jota ei ole saatettu myyntivalmiiksi, ei aloiteta rajoitetussa määrässä tai tietyssä määrässä harkinta-aikana, kuluttajan on maksettava yrittäjälle määrä, joka vastaa peruutusajankohtana jo suoritettua velvoitetta verrattuna siihen, että velvoite olisi täytetty kokonaisuudessaan.
 7. Kuluttaja ei vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat sellaisten palvelujen suorittamisesta, jotka liittyvät veden, kaasun tai sähkön toimittamiseen, jota ei ole saatettu valmiiksi rajoitetussa määrässä tai rajoitetussa määrin myytäväksi, tai kaukolämmön toimittamiseen, jos
  1. yrittäjä ei ole antanut kuluttajalle lain edellyttämiä tietoja peruuttamisoikeudesta, peruuttamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta tai peruuttamista koskevasta vakiolomakkeesta, tai
  2. jos kuluttaja ei ole nimenomaisesti pyytänyt, että palvelun suorittaminen tai kaasun, veden, sähkön tai kaukolämmön toimittaminen aloitetaan harkinta-aikana.
  3. Kuluttajalle ei aiheudu kustannuksia sellaisen digitaalisen sisällön täydellisestä tai osittaisesta toimittamisesta, jota ei ole tallennettu fyysiselle tietovälineelle, jos
  4. hän ei ole ennen toimitusta nimenomaisesti suostunut aloittamaan sopimuksen täyttämistä ennen harkinta-ajan päättymistä;
  5. hän ei suostumusta antaessaan tunnustanut menettävänsä peruuttamisoikeuttaan; tai
  6. yrittäjä ei vahvistanut kuluttajan lausuntoa.
 8. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, kaikki lisäsopimukset päättyvät lainvoimaisesti.

 

9 artikla - Yrittäjän velvollisuudet peruuttamisen yhteydessä

 1. Jos yrittäjä tekee peruuttamisilmoituksen sähköisesti, hänen on viipymättä lähetettävä palautuskuitti.
 2. Yrittäjän on palautettava kaikki kuluttajan suorittamat maksut, mukaan lukien kuluttajan palautetusta tuotteesta mahdollisesti veloittamat toimituskulut, mahdollisimman pian, mutta kuitenkin 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona kuluttaja on ilmoittanut peruuttamisesta. Ellei yrittäjä tarjoa itse noutaa tuotetta, hän voi odottaa takaisinmaksun suorittamista, kunnes hän on vastaanottanut tuotteen tai kunnes kuluttaja on osoittanut palauttaneensa tuotteen, sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin.
 3. Yrittäjän on käytettävä samaa maksutapaa kuin kuluttaja on käyttänyt, ellei kuluttaja anna suostumustaan muuhun maksutapaan. Korvaus on kuluttajalle maksuton.
 4. Jos kuluttaja on valinnut halvimman vakiotoimituksen sijasta kalliimman toimitustavan, yrittäjän ei tarvitse korvata kalliimman toimitustavan lisäkustannuksia.

 

10 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

Yrittäjä voi sulkea seuraavat tuotteet ja palvelut peruuttamisoikeuden ulkopuolelle, mutta vain, jos yrittäjä on ilmoittanut tästä selvästi tarjousta tehdessään tai joka tapauksessa hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä:

 1. Tuotteet tai palvelut, joiden hinta on altis rahoitusmarkkinoiden vaihteluille, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa ja jotka voivat tapahtua peruuttamisajan kuluessa;
 2. Sopimukset, jotka tehdään julkisen huutokaupan aikana. Julkinen huutokauppa määritellään myyntimenetelmäksi, jossa yrittäjä tarjoaa tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluja kuluttajalle, joka on henkilökohtaisesti läsnä tai jolla on mahdollisuus olla henkilökohtaisesti läsnä huutokaupassa huutokaupanpitäjän johdolla, ja jossa voittanut tarjoaja on velvollinen ostamaan tuotteet, digitaalisen sisällön ja/tai palvelut.
 3. palvelusopimukset, kun palvelu on suoritettu kokonaisuudessaan, mutta vain jos
 4. suoritus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella ennakkosuostumuksella; ja
 5. kuluttaja ilmoitti, että hän menettää peruuttamisoikeutensa heti, kun yrittäjä on täyttänyt sopimuksen kokonaisuudessaan.
 6. Palvelusopimukset, jotka koskevat majoituksen antamista käyttöön tietyn toteuttamisajanjakson aikana ja muuhun kuin asumistarkoitukseen, tavarakuljetuksia, autonvuokrauspalveluja ja ateriapalveluja;
 7. Vapaa-ajan toimintaan liittyvät sopimukset, kun sopimuksessa on sovittu tietystä suorituspäivästä tai -ajasta;
 8. Tuotteet, jotka on valmistettu kuluttajan eritelmien mukaisesti, jotka eivät ole tehdasvalmisteisia ja jotka on valmistettu kuluttajan yksilöllisen valinnan tai päätöksen perusteella tai jotka on tarkoitettu tietylle henkilölle;
 9. Pilaantuvat tuotteet tai tuotteet, joiden säilyvyys on rajallinen.
 10. Sinetöidyt tuotteet, jotka eivät terveys- tai hygieniasyistä sovellu palautettaviksi ja joiden sinetti on rikottu;
 11. Tuotteet, jotka luonteensa vuoksi sekoittuvat peruuttamattomasti muiden tuotteiden kanssa;
 12. Alkoholijuomat, joiden hinnasta on sovittu sopimusta tehtäessä, mutta jotka voidaan toimittaa vasta 30 päivän kuluttua ja joiden todellinen arvo riippuu markkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa.
 13. Sinetöidyt ääni- ja kuvatallenteet sekä tietokoneohjelmat, joiden sinetit on rikottu toimituksen jälkeen;
 14. Sanomalehdet, aikakauslehdet tai aikakauslehdet, lukuun ottamatta niiden tilauksia;
 15. Digitaalisen sisällön toimittaminen muulla kuin fyysisellä tietovälineellä, mutta vain jos: suoritus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella ennakkosuostumuksella;
 16. kuluttaja ilmoitti, että hän menettää peruuttamisoikeutensa näin tehdessään.

 

11 artikla - Hinta

 1. Tarjottujen tuotteiden ja/tai palvelujen hintoja ei saa korottaa tarjouksessa ilmoitetun voimassaoloajan aikana, jollei arvonlisäverokannan muutoksista johtuvista hinnanmuutoksista muuta johdu.
 2. Edellisestä kohdasta poiketen yrittäjä voi tarjota tuotteita tai palveluita, joiden hinnat ovat riippuvaisia rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa, muuttuvin hinnoin. Tarjouksessa on mainittava, että hinnat voivat vaihdella ja että ilmoitetut hinnat ovat tavoitehintoja.
 3. Hinnankorotukset kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat uudesta lainsäädännöstä.
 4. Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on sopinut siitä ja jos
 5. ne ovat seurausta oikeudellisista määräyksistä tai säännöksistä, tai - ne ovat seurausta oikeudellisista määräyksistä tai säännöksistä, tai
 6. kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus ennen hinnankorotuksen alkamispäivää.
 7. Kaikki tuotteiden tai palveluiden tarjonnassa ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron.

12 artikla - Sopimuksen täyttäminen ja lisätakuu

 1. Yrittäjä takaa, että tuotteet ja/tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa lueteltujen eritelmien, kohtuullisten käytettävyys- ja/tai luotettavuusvaatimusten sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olleiden lakisääteisten säännösten ja/tai viranomaismääräysten mukaisia. Jos niin on sovittu, yrittäjä takaa myös, että tuote soveltuu muuhun kuin tavanomaiseen käyttöön.
 2. Yrittäjän, tämän toimittajan, valmistajan tai maahantuojan tarjoama lisätakuu ei koskaan vaikuta oikeuksiin ja vaatimuksiin, joita kuluttaja voi esittää yrittäjälle yrittäjän velvollisuuksien täyttämisen laiminlyönnin vuoksi, jos yrittäjä on laiminlyönyt oman sopimuksensa osan täyttämisen.
 3. 'Ylimääräisellä takuulla' tarkoitetaan yrittäjän, hänen toimittajansa, maahantuojan tai valmistajan kaikkia velvoitteita, joilla hän luovuttaa kuluttajalle tiettyjä oikeuksia tai vaatimuksia, jotka menevät pidemmälle kuin mitä lakisääteisesti edellytetään siltä varalta, että yrittäjä ei täytä omaa osaansa sopimuksesta.

 

13 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano

 1. Yrittäjän on noudatettava parasta mahdollista huolellisuutta tilauksia varatessaan ja tuotetilauksia toteuttaessaan sekä arvioidessaan palvelujen tarjoamista koskevia pyyntöjä.
 2. Toimituspaikka on kuluttajan yrittäjälle antama osoite.
 3. Näiden yleisten sopimusehtojen 4 artiklan määräyksiä noudattaen yrittäjä toteuttaa hyväksytyt tilaukset sopivalla nopeudella, mutta vähintään 30 päivän kuluessa, ellei muusta toimitusajasta ole sovittu. Jos toimitus on viivästynyt tai jos tilausta ei voida täyttää tai se voidaan täyttää vain osittain, kuluttajalle on ilmoitettava tästä kuukauden kuluessa tilauksesta. Tällaisessa tapauksessa kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus maksutta ja oikeutettu mahdolliseen korvaukseen.
 4. Edellisen kohdan mukaisen peruuttamisen jälkeen yrittäjän on palautettava kuluttajan suorittama maksu viipymättä, kuitenkin vähintään 30 päivän kuluessa peruuttamisesta.
 5. Yrittäjä kantaa riskin tuotteiden katoamisesta ja/tai vahingoittumisesta siihen asti, kun tuotteet luovutetaan kuluttajalle tai etukäteen nimetylle ja kuluttajan tietoon saatetulle edustajalle, ellei nimenomaisesti toisin sovita.

 

14 artikla - Jatkuvat suoritussopimukset: kesto, irtisanominen ja uusiminen

Lopetus
1. Kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa toistaiseksi tehdyn sopimuksen, joka koskee tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, noudattaen irtisanomissääntöjä ja noudattaen enintään kuukauden irtisanomisaikaa.
2. Kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen, joka on tehty määräajaksi ja joka koskee tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista määräajan päättyessä, noudattaen irtisanomissääntöjä ja noudattaen enintään yhden kuukauden irtisanomisaikaa.
3. Kuluttaja voi peruuttaa edellisissä kohdissa mainitut sopimukset:
- milloin tahansa, eikä se ole rajoitettu päättymään tiettynä ajankohtana tai tiettynä ajanjaksona;
- ainakin samalla tavalla kuin hän oli ne päättänyt;
- kaikkina aikoina samalla ilmoituksella kuin yrittäjä itseään varten.
Laajennus
4. Määräajaksi tehtyä sopimusta, joka koskee tuotteiden (myös sähkön) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, ei voida automaattisesti jatkaa tai uusia määräajaksi.
5. Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa säädetään, määräaikaista sopimusta, joka koskee päivä-, sanoma-, viikko- ja aikakauslehtien säännöllistä jakelua, voidaan hiljaisesti jatkaa enintään kolmen kuukauden määräajaksi, jos kuluttaja voi irtisanoa tämän pidennetyn sopimuksen jatkoajan päättyessä enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.
6. Määräajaksi tehtyä sopimusta, joka koskee tuotteiden tai palvelujen säännöllistä toimittamista, voidaan jatkaa hiljaisesti toistaiseksi vain, jos kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa sen yhden kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika on enintään kolme kuukautta, jos sopimus koskee päivä-, sanoma- ja viikkolehtien sekä aikakauslehtien toimittamista säännöllisesti mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa.
7. Sopimusta, joka koskee päivä-, sanoma-, viikko- ja aikakauslehtien säännöllistä toimittamista kokeilujaksolla (kokeilu- tai esittelytilaus), ei uusita hiljaisesti, vaan se päättyy automaattisesti kokeilu- tai esittelyjakson jälkeen.
Kesto

 1. Jos sopimuksen kesto on yli vuosi, kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa vuoden jälkeen enintään kuukauden irtisanomisajalla, paitsi jos kohtuullisuuden ja tasapuolisuuden vuoksi irtisanominen ennen sovitun määräajan päättymistä on mahdollista.

 

15 artikla - Maksaminen

 

 1. Jollei sopimuksessa tai lisäehdoissa toisin määrätä, kuluttajan maksettavaksi tulevat määrät on maksettava 14 päivän kuluessa harkinta-ajan päättymisestä, tai jos harkinta-aikaa ei ole, 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Jos kyseessä on sopimus palvelun tarjoamisesta, tämä määräaika alkaa siitä päivästä, jona kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.
 2. Kun tuotteita myydään kuluttajille, ei ole sallittua neuvotella yli 50%:n suuruisesta ennakkomaksusta yleisissä sopimusehdoissa. Jos ennakkomaksusta on sovittu, Kuluttaja ei voi vaatia mitään kyseisen tilauksen tai palvelun (palvelujen) toteuttamista koskevaa oikeutta ennen sovitun ennakkomaksun suorittamista.
 3. Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa yrittäjälle viipymättä mahdollisista epätarkkuuksista annetuissa tai määritellyissä maksutiedoissa.
 4. Jos kuluttaja ei ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan (maksuvelvollisuuksiaan) ajoissa ja yrittäjä on huomauttanut kuluttajalle, että maksu on myöhässä, ja antanut kuluttajalle 14 päivää aikaa täyttää maksuvelvollisuutensa, kuluttajan on maksettava lakisääteinen korko maksettavasta määrästä, ja yrittäjällä on oikeus periä kuluttajalta mahdolliset tuomioistuimen ulkopuoliset perintäkulut. Nämä tuomioistuimen ulkopuoliset perintäkulut ovat enintään 15% maksamattomista määristä 2 500 euroon asti, 10% seuraavista 2 500 eurosta ja 5% seuraavista 5 000 eurosta, kuitenkin vähintään 40 euroa. Yrittäjä voi poiketa edellä mainituista määristä ja prosenttiosuuksista kuluttajan hyväksi.

 

16 artikla - Valitusmenettely

 1. Yrittäjällä on hyvin julkistettu valitusmenettely ja se käsittelee valituksen tämän valitusmenettelyn mukaisesti.
 2. Sopimuksen toteuttamista koskevat valitukset on esitettävä yrittäjälle täydellisesti ja selkeästi kuvattuna kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun kuluttaja on havainnut puutteet.
 3. Yrittäjälle tehtyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos valituksen käsittely kestää ennakoitavasti pidempään, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa lähettämällä ilmoituksen valituksen vastaanottamisesta ja ilmoittamalla, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta.
 4. Tuotetta, palvelua tai yrittäjän palvelua koskevan valituksen voi tehdä myös Stichting Webshop Keurmerk -verkkosivuston kuluttajasivulla (https://www.keurmerk.info/nl/consumenten/klacht/) olevalla valituslomakkeella. Valitus lähetetään tällöin sekä kyseiselle yrittäjälle että Stichting Webshop Keurmerk -verkkosivustolle.
 5. Verkkokauppa Keurmerk ei käsittele riitaa tai keskeytä käsittelyä, jos yrittäjälle on myönnetty maksujen lykkäys, se on asetettu konkurssiin tai se on tosiasiallisesti lopettanut liiketoimintansa tai verkkokauppa on keskeytetty tai peruutettu Verkkokauppa Keurmerkin toimesta.
 6. Verkkokauppa Keurmerk käsittelee riidan vain, jos kuluttaja on ensin esittänyt valituksensa yrittäjälle kohtuullisessa ajassa.
 7. Viimeistään kahdentoista kuukauden kuluessa riidan syntymisestä riita on toimitettava kirjallisesti Webshop Keurmerkille.
 8. Kanteluita voi tehdä myös eurooppalaisen ODR-foorumin kautta (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage).

 

17 artikla - Riidat

 1. Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joihin sovelletaan näitä yleisiä sopimusehtoja, sovelletaan ainoastaan Alankomaiden lainsäädäntöä. Vaikka kuluttaja asuisi ulkomailla.
 2. Wienin kauppasopimusta ei sovelleta.

 

 

18 artikla - Lisä- tai poikkeavat säännöksetLisämääräykset tai näistä ehdoista poikkeaminen ei saa olla kuluttajan vahingoksi, ja ne on kirjattava kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne saataville pysyvälle tietovälineelle. 19 artikla - Stichting Webshop Keurmerkin yleisten ehtojen muuttaminen1. Kun Stichting Webshop Keurmerk tekee muutoksia, ilmoitamme niistä yrittäjälle uutiskirjeellä ja laitamme uusimmat ehdot verkkosivuillemme (https://www.keurmerk.info/nl/algemene-voorwaarden/). 2. Kun Stichting Webshop Keurmerk tekee muutoksia, ilmoitamme niistä yrittäjälle uutiskirjeellä. Näiden ehtojen muutokset tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun ne on julkaistu asianmukaisella tavalla, sillä edellytyksellä, että jos muutoksia tehdään tarjouksen voimassaoloaikana, sovelletaan kuluttajan kannalta edullisinta ehtoa.

Osoite Stichting Webshop Keurmerk:

Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam.

 

Lisäys I: Peruuttamista koskeva vakiolomake

 

Vakiolomake peruuttamista varten

 

(Täytä tämä lomake ja palauta se vain silloin, kun haluat peruuttaa sopimuksen.)

 

 • To:
  Manuka New Zealand B.V. (Europe)Tokyostraat 19 B, 1175 RB, Lijnden, Alankomaat

 

 • Ilmoitan/ilmoitamme täten, että haluan/haluamme peruuttaa seuraavien tuotteiden myyntiä koskevan sopimuksemme: [tuotteen eritelmä]*

seuraavan digitaalisen sisällön toimittaminen [digitaalisen sisällön erittely]*.

seuraavan palvelun suorittaminen [palvelun eritelmä]*.

 

 

 • Tilattu*/vastaanotettu* [palvelujen tilaamisen tai tuotteiden vastaanottamisen päivämäärä]*.
 • [Kuluttajan nimi]
 • [Kuluttajan osoite]
 • [Kuluttajan allekirjoitus] (vain silloin, kun tämä lomake toimitetaan paperilla).

 

 

*) Poistetaan ja/tai täydennetään tarvittaessa.

Visa Mastercard American Express Diners Club Tutustu
© Copyright Manuka New Zealand B.V. 2018 - 2024 - Kaikki oikeudet pidätetään.
crossmenuchevron-down LinkedIn facebook pinterest youtube rss twitter Instagram facebook-tyhjä rss-tyhjä linkedin-blank pinterest youtube twitter Instagram