€5,- EU-FRAKT | GRATIS EU-FORSENDELSE OVER €50,-.

Handlekurv
Lagt til Vare oppdatert Gjenstanden er fjernet Ingen flere produkter på lager Du har angitt feil verdi.

Du har ingen produkter i handlekurven.

Hjem " Generelle betingelser

Disse generelle vilkårene og betingelsene for Stichting Webshop Keurmerk ble utarbeidet i samråd med Consumentenbond [Consumer's Association] i forbindelse med Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg CZ [Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg CZ] under Sociaal-ecomische Raad [Socioeconomic Council] og trer i kraft 1. juni 2014.

  INNHOLD

 Artikkel 1 - Definisjoner
Artikkel 2 - Entreprenørens identitet
Artikkel 3 - Anvendelsesområde
Artikkel 4 - Tilbudet
Artikkel 5 - Avtalen
Artikkel 6 - Angrerett
Artikkel 7 - Forbrukerens forpliktelser i løpet av refleksjonsperioden
Artikkel 8 - Forbrukerens utøvelse av angreretten og kostnadene ved dette
Artikkel 9 - Entreprenørens forpliktelse i tilfelle uttreden
Artikkel 10 - Utelukkelse av angreretten
Artikkel 11 - Prisen
Artikkel 12 - Etterlevelse og ekstra sikkerhetsstillelse
Artikkel 13 - Levering og utførelse
Artikkel 14 - Kontrakt om løpende ytelser: varighet, oppsigelse og forlengelse
Artikkel 15 - Betaling
Artikkel 16 - Klageprosedyre
Artikkel 17 - Tvister
Artikkel 18 - Tilleggs- eller endringsbestemmelser
Artikkel 19 - Endring av de generelle vilkårene og betingelsene for Webshop Keurmerk

Artikkel 1 - Definisjoner

I disse vilkårene og betingelsene skal følgende begreper ha følgende betydning:

 1. Tilleggsavtale: en avtale der forbrukeren kjøper produkter, digitalt innhold og/eller tjenester i forbindelse med en fjernsalgsavtale, og disse varene, det digitale innholdet og/eller tjenestene leveres av entreprenøren eller en tredjepart på grunnlag av en avtale mellom denne tredjeparten og entreprenøren;
 2. Refleksjonsperiode: perioden hvor forbrukeren kan benytte seg av angreretten;
 3. Forbruker: en fysisk person som ikke handler for formål knyttet til sin kommersielle, handels-, håndverks- eller yrkesmessige virksomhet;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitalt innhold: data produsert og levert i digital form;
 6. Løpende resultatkontrakt: en kontrakt om levering av varer, tjenester og/eller digitalt innhold i en gitt periode;
 7. Bærekraftig databærer: ethvert middel, inkludert e-post, som gjør det mulig for forbrukeren eller entreprenøren å lagre informasjon som er rettet mot ham/henne personlig på en slik måte at fremtidig konsultasjon og bruk er mulig i en periode som samsvarer med formålet som informasjonen er bestemt for, og som gjør det mulig å reprodusere den lagrede informasjonen uten endringer
 8. Angrerett: Forbrukerens mulighet til ikke å gå videre med avstandsavtalen innen angrefristen;
 9. Entreprenør: den fysiske eller juridiske personen som er medlem av Stichting Webshop Keurmerk og som leverer produkter, (tilgang til) digitalt innhold og/eller tjenester til forbrukere på avstand;
 10. Avstandsavtale: en avtale som inngås av entreprenøren og forbrukeren innenfor rammen av et organisert system for fjernsalg av produkter, digitalt innhold og/eller tjenester, der eksklusiv eller ytterligere bruk av en eller flere teknologier for fjernkommunikasjon benyttes frem til avtaleinngåelsen;
 11. Standardskjema for angrerett: det europeiske standardskjemaet for angrerett i vedlegg 1;
 12. Teknologi for fjernkommunikasjon: et middel som skal brukes for å inngå en avtale uten at forbrukeren og entreprenøren er sammen på samme sted samtidig.       

 

Artikkel 2 - Entreprenørens identitet

Entreprenørens navn (vedtektsfestet navn og eventuelt handelsnavn; Manuka New Zealand B.V. (Europa).

Forretningsadresse; Tokyostraat 19 B, 1175 RB, Lijnden, Nederland

Besøksadresse, hvis den er forskjellig fra forretningsadressen; Tokyostraat 23, 1175 RB, Lijnden, Nederland.

Telefonnummer og tidspunkter der entreprenøren kan nås på telefon: +31 20 820 20 70

E-postadresse eller andre elektroniske kommunikasjonsmidler som tilbys forbrukeren med samme funksjonalitet som e-post; info@manukanewzealand.eu

Handelskammerets nummer; 75746379

MVA-identifikasjonsnummer; NL860382564B01

 

Hvis entreprenørens virksomhet er underlagt en relevant lisensordning: informasjon om tilsynsmyndigheten;

 

Hvis entreprenøren utøver et regulert yrke:

- den faglige sammenslutningen eller yrkesorganisasjonen han er medlem av;

- yrkestittelen, stedet i EU eller i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet der den er tildelt;

- en henvisning til reglene for yrkesutøvelse som gjelder i Nederland og informasjon om hvor og hvordan disse reglene for yrkesutøvelse er tilgjengelige.

 

Artikkel 3 - Anvendelsesområde

 1. Disse generelle vilkårene gjelder for ethvert tilbud fra entreprenøren og for enhver fjernkontrakt inngått av entreprenøren og forbrukeren.
 2. Før inngåelse av en fjernkontrakt skal entreprenøren gjøre teksten til disse generelle vilkårene tilgjengelig gratis og så snart som mulig. Hvis dette med rimelighet er umulig, skal entreprenøren angi på hvilken måte de generelle vilkårene og betingelsene kan inspiseres og at de vil bli sendt gratis hvis det blir bedt om det, før fjernkontrakten inngås.
 3. Hvis fjernsalgsavtalen inngås elektronisk, kan teksten i disse generelle vilkårene, i avvik fra forrige avsnitt og før fjernsalgsavtalen inngås, også leveres til forbrukeren elektronisk på en slik måte at forbrukeren enkelt kan lagre den på en langtidsdatabærer. Hvis dette ikke er mulig, vil det bli spesifisert hvor de generelle vilkårene kan ses elektronisk, og at de vil bli sendt gratis til forbrukeren på forespørsel, enten elektronisk eller på annen måte, før fjernsalgsavtalen inngås;
 4. Dersom spesifikke produkt- eller tjenestevilkår gjelder i tillegg til disse generelle vilkårene, gjelder andre og tredje ledd tilsvarende, og i tilfelle motstridende vilkår kan forbrukeren alltid påberope seg den bestemmelsen som er gunstigst for ham/henne.

 

Artikkel 4 - Tilbudet

 1. Hvis et tilbud er tidsbegrenset eller hvis visse vilkår gjelder, skal dette uttrykkelig angis i tilbudet.
 2. Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene, det digitale innholdet og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til at forbrukeren kan vurdere produktene, tjenestene og/eller det digitale innholdet på en tilfredsstillende måte. Hvis entreprenøren bruker bilder, er de sannferdige bilder av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Åpenbare feil eller feil i tilbudet binder ikke entreprenøren.
 3. Alle tilbud inneholder slik informasjon at det er klart for forbrukeren hvilke rettigheter og plikter som er knyttet til å akseptere tilbudet.

 

Artikkel 5 - Kontrakten

 1. Med forbehold for bestemmelsene i punkt 4, blir avtalen gyldig når forbrukeren har akseptert tilbudet og oppfylt de fastsatte vilkårene.
 2. Hvis forbrukeren har akseptert tilbudet via elektroniske midler, skal entreprenøren umiddelbart bekrefte mottakelsen av å ha akseptert tilbudet via elektroniske midler. Så lenge mottakelsen av nevnte aksept ikke er bekreftet, kan forbrukeren avvise kontrakten.
 3. Hvis kontrakten inngås elektronisk, vil entreprenøren treffe passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for elektronisk dataoverføring og sørge for et trygt nettmiljø. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, skal entreprenøren treffe egnede sikkerhetstiltak.
 4. Entreprenøren kan, innenfor lovens rammer, samle inn informasjon om forbrukerens evne til å oppfylle sine betalingsforpliktelser, og alle fakta og faktorer som er relevante for ansvarlig inngåelse av fjernsalgsavtalen. Hvis entreprenøren på grunnlag av resultatene av denne undersøkelsen har gode grunner til ikke å inngå kontrakten, har han lovlig rett til å nekte en ordre eller forespørsel støttet av grunner, eller å knytte spesielle vilkår til implementeringen.
 5. Før produktet leveres, skal entreprenøren sende følgende informasjon sammen med produktet, tjenesten eller det digitale innholdet skriftlig eller på en slik måte at forbrukeren kan lagre den på en tilgjengelig måte på en langvarig databærer:
  a. Besøksadressen til entreprenørens forretningssted hvor forbrukeren kan henvende seg med eventuelle klager;
  b. på hvilke vilkår og på hvilken måte forbrukeren kan utøve angreretten, eller eventuelt klar informasjon om at forbrukeren er unntatt fra angreretten;
  c. informasjon om eksisterende ettersalgstjenester og garantier;
  d. Prisen inkludert alle avgifter for produktet, tjenesten eller det digitale innholdet, eventuelt leveringskostnadene og betalingsmåten, leveringen eller gjennomføringen av fjernsalgsavtalen;
 6. kravene for å kansellere kontrakten hvis kontrakten har en varighet på mer enn ett år eller på ubestemt tid.
 7. standardskjemaet for angrerett dersom forbrukeren har angrerett.
 8. Ved en kontrakt om løpende ytelse gjelder bestemmelsen i forrige avsnitt kun for den første leveransen.

 

Artikkel 6 - Angrerett

I tilfelle produkter:

 1. Forbrukeren kan gå fra en kjøpsavtale om et produkt uten å oppgi noen grunn i en angrefrist på minst 14 dager. Entreprenøren kan spørre forbrukeren om årsaken til angreretten, men kan ikke tvinge ham til å oppgi årsaken(e).
 2. Betraktningsperioden nevnt i punkt 1 starter den dagen produktet mottas av forbrukeren eller av en tredjepart som forbrukeren har utpekt på forhånd og som ikke er transportøren, eller
  1. hvis forbrukeren bestilte flere produkter i samme ordre: dagen da forbrukeren eller en tredjepart utpekt av ham mottok det siste produktet. Entreprenøren kan nekte en bestilling av flere produkter med forskjellige leveringsdatoer, forutsatt at han tydelig informerer forbrukeren før bestillingsprosessen.
  2. dersom leveransen av et produkt består av flere partier eller deler: dagen da forbrukeren eller en tredjepart utpekt av ham mottok det siste partiet eller den siste delen.
  3. ved avtale om regelmessig levering av produkter i løpet av en gitt periode: dagen da forbrukeren eller en tredjepart utpekt av forbrukeren mottok det første produktet.

 

For tjenester og digitalt innhold som ikke leveres på en fysisk bærer:

 1. Forbrukeren kan si opp en avtale om tjenester eller en avtale om levering av digitalt innhold som ikke leveres på en fysisk bærer, uten å oppgi noen grunn i minst 14 dager. Entreprenøren kan spørre forbrukeren om årsaken til oppsigelsen, men kan ikke tvinge ham til å oppgi årsaken(e).
 2. Betraktningsperioden nevnt i artikkel 3 starter dagen etter at avtalen er inngått.

 

Forlenget angrefrist for produkter, tjenester og digitalt innhold som ikke er levert på en fysisk transportør dersom det ikke er gitt informasjon om angreretten:

 1. Hvis entreprenøren ikke har gitt forbrukeren den lovpålagte informasjonen om angreretten eller ikke har levert standardskjemaet for angrerett, utløper refleksjonsperioden tolv måneder etter utløpet av den opprinnelige refleksjonsperioden i samsvar med refleksjonsperioden som er bestemt i de foregående underpunktene i denne artikkelen.
 2. Hvis entreprenøren ga forbrukeren informasjonen nevnt i forrige artikkel innen tolv måneder etter startdagen for den opprinnelige refleksjonsperioden, utløper refleksjonsperioden 14 dager etter dagen da forbrukeren mottok informasjonen.

 

Artikkel 7 - Forbrukerens forpliktelser i betenkningstiden

 1. I denne perioden skal forbrukeren behandle produktet og emballasjen med forsiktighet. Forbrukeren skal bare pakke ut eller bruke produktet i den utstrekning det er nødvendig for å fastslå produktets art, egenskaper og virkning. Hovedprinsippet er at forbrukeren bare kan håndtere og inspisere produktet på samme måte som man har lov til å håndtere et produkt i en butikk.
 2. Forbrukeren er kun ansvarlig for den del av varens verdiforringelse som skyldes en håndtering av varen som går utover det som er tillatt i punkt 1.
 3. Forbrukeren er ikke ansvarlig for verdifallet på produktet hvis entreprenøren ikke har gitt ham all juridisk informasjon om angreretten før avtalen ble inngått.

 

Artikkel 8 - Forbrukerens utøvelse av angreretten og kostnadene ved dette

 1. Hvis forbrukeren utøver sin angrerett, skal han varsle entreprenøren utvetydig med standardskjemaet for angrerett innen refleksjonsperioden.
 2. Forbrukeren skal returnere produktet eller levere det til (den autoriserte representanten for) entreprenøren så snart som mulig, men innen 14 dager regnet fra dagen etter varselet nevnt i punkt 1. Dette trenger ikke gjøres hvis entreprenøren tilbød å hente produktet Forbrukeren overholdt perioden for retur av produktet i alle fall hvis produktet returneres før utløpet av refleksjonsperioden.
 3. Forbrukeren skal returnere produktet med alt medfølgende tilbehør og om mulig i original tilstand og originalemballasje og i samsvar med rimelige og klare instruksjoner gitt av entreprenøren.
 4. Risikoen og bevisbyrden for korrekt og rettidig utøvelse av angreretten påhviler forbrukeren.
 5. Forbrukeren skal bære de direkte kostnadene ved å returnere produktet. Hvis entreprenøren ikke har opplyst at forbrukeren må bære disse kostnadene, eller hvis entreprenøren har opplyst at han vil bære kostnadene selv, trenger ikke forbrukeren å betale returkostnadene.
 6. Hvis forbrukeren trekker seg tilbake etter først å ha uttrykkelig bedt om at utførelsen av en tjeneste eller levering av gass, vann eller elektrisitet som ikke er gjort klar for salg, ikke skal startes i et begrenset volum eller gitt mengde i løpet av refleksjonsperioden, skal forbrukeren betale entreprenøren et beløp som tilsvarer den delen av forpliktelsen som allerede er utført på tidspunktet for tilbaketrekking sammenlignet med full overholdelse av
 7. Forbrukeren bærer ikke kostnadene for utførelse av tjenester for levering av vann, gass eller elektrisitet som ikke er klargjort for salg i et begrenset volum eller kvantum, eller for levering av fjernvarme hvis
  1. entreprenøren ikke har gitt forbrukeren den lovpålagte informasjonen om angreretten, kompensasjon for kostnader ved angrerett eller standardskjemaet for angrerett, eller
  2. hvis forbrukeren ikke eksplisitt har bedt om at utførelsen av tjenesten eller leveringen av gass, vann og elektrisitet eller fjernvarme skal starte i løpet av refleksjonsperioden.
  3. Forbrukeren bærer ingen kostnader for hel eller delvis levering av digitalt innhold som ikke er lagret på en fysisk bærer hvis
  4. før leveringen har han ikke uttrykkelig samtykket til å starte oppfyllelsen av avtalen før utløpet av betenkningstiden;
  5. han ikke erkjente å ha mistet angreretten da han ga sitt samtykke, eller
  6. entreprenøren unnlot å bekrefte forbrukerens utsagn.
 8. Hvis forbrukeren benytter seg av angreretten, opphører alle tilleggsavtaler ved lov.

 

Artikkel 9 - Entreprenørens forpliktelser ved frafall fra avtalen

 1. Hvis entreprenøren gjør det mulig å sende melding om angreretten elektronisk, skal han straks sende en returkvittering.
 2. Entreprenøren skal tilbakebetale alle betalinger foretatt av forbrukeren, inkludert eventuelle leveringskostnader som forbrukeren kan kreve for det returnerte produktet, så snart som mulig, men innen 14 dager etter dagen da forbrukeren varslet ham om angreretten. Med mindre entreprenøren tilbyr å hente produktet selv, kan han vente med å betale tilbake til han har mottatt produktet eller til forbrukeren har bevist at han returnerte produktet, avhengig av hva som inntreffer først.
 3. Entreprenøren skal benytte samme betalingsmåte som forbrukeren brukte, med mindre forbrukeren samtykker til en annen metode. Refusjonen er kostnadsfri for forbrukeren.
 4. Hvis forbrukeren velger en dyrere leveringsmåte i stedet for den billigste standardleveringen, trenger ikke entreprenøren å refundere merkostnadene for den dyrere leveringsmåten.

 

Artikkel 10 - Utelukkelse av angreretten

Entreprenøren kan ekskludere følgende produkter og tjenester fra angreretten, men bare hvis entreprenøren varslet dette tydelig når han ga tilbudet eller i alle fall i god tid før avtalen ble inngått:

 1. Produkter eller tjenester med en pris som er utsatt for svingninger i finansmarkedet som entreprenøren ikke har noen innflytelse på, og som kan oppstå i løpet av uttaksperioden;
 2. Avtaler som inngås under en offentlig auksjon. En offentlig auksjon er definert som en salgsmetode der entreprenøren tilbyr produkter, digitalt innhold og/eller tjenester til forbrukeren som er personlig til stede eller har mulighet til å være personlig til stede på auksjonen under ledelse av en auksjonarius, og der den som får budet er forpliktet til å kjøpe produktene, det digitale innholdet og/eller tjenestene.
 3. Tjenesteavtaler, etter full utførelse av tjenesten, men bare hvis
 4. ytelsen ble påbegynt med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke; og
 5. Forbrukeren opplyste at han vil miste sin angrerett så snart entreprenøren har oppfylt avtalen fullt ut.
 6. Tjenesteavtaler om å stille overnatting til rådighet i forbindelse med en bestemt gjennomføringsperiode og ikke til boligformål, godstransport, bilutleie og catering;
 7. Avtaler knyttet til fritidsaktiviteter når en bestemt dato eller periode for utførelse er fastsatt i avtalen;
 8. Produkter som er produsert i samsvar med forbrukerens spesifikasjoner, som ikke er prefabrikkerte og som er produsert på grunnlag av forbrukerens individuelle valg eller beslutning, eller som er beregnet på en bestemt person;
 9. Lett bedervelige produkter eller produkter med begrenset holdbarhet.
 10. Forseglede produkter som av helsemessige eller hygieniske årsaker ikke egner seg for retur, og hvor forseglingen er brutt;
 11. Produkter som på grunn av sin natur er irreversibelt blandet med andre produkter;
 12. Alkoholholdige drikkevarer der prisen er avtalt ved avtaleinngåelsen, men der levering først kan skje etter 30 dager, og der den reelle verdien avhenger av svingninger i markedet som entreprenøren ikke kan påvirke.
 13. Forseglede lyd- og videoopptak og dataprogrammer der forseglingen ble brutt etter levering;
 14. Aviser, tidsskrifter eller magasiner, med unntak av abonnementer på disse;
 15. Levering av digitalt innhold på annen måte enn på en fysisk bærer, men bare hvis: ytelsen ble påbegynt med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke;
 16. Forbrukeren opplyste at han ville miste angreretten ved å gjøre dette.

 

Artikkel 11 - Prisen

 1. Prisene på de leverte produktene og/eller tjenestene skal ikke økes i løpet av tilbudets gyldighetsperiode, med forbehold om prisendringer som følge av endringer i momssatser.
 2. I motsetning til forrige avsnitt kan entreprenøren tilby produkter eller tjenester hvis priser er utsatt for svingninger i finansmarkedet som er utenfor entreprenørens kontroll, til variable priser. Tilbudet vil opplyse om muligheten for å være utsatt for svingninger og det faktum at eventuelle angitte priser er målpriser.
 3. Prisøkninger innen 3 måneder etter kontraktsinngåelse er kun tillatt dersom de er et resultat av ny lovgivning.
 4. Prisøkninger fra 3 måneder etter kontraktsinngåelse er kun tillatt hvis entreprenøren har fastsatt det og
 5. de er et resultat av lovbestemmelser eller forskrifter, eller
 6. Forbrukeren har rett til å heve avtalen før den dagen prisøkningen begynner å løpe.
 7. Alle priser som oppgis i forbindelse med levering av produkter eller tjenester er inkludert merverdiavgift.

Artikkel 12 - Oppfyllelse av en avtale og ekstra garanti

 1. Entreprenøren garanterer at produktene og / eller tjenestene er i samsvar med kontrakten, med spesifikasjonene som er oppført i tilbudet, med rimelige krav til brukervennlighet og / eller pålitelighet og med gjeldende lovbestemmelser og / eller myndighetsforskrifter den dagen kontrakten ble inngått. Hvis avtalt, garanterer entreprenøren også at produktet er egnet for annet enn normal bruk.
 2. En ekstra garanti som tilbys av entreprenøren, hans leverandør, produsent eller importør skal aldri påvirke rettighetene og kravene forbrukeren kan utøve mot entreprenøren om manglende oppfyllelse av entreprenørens forpliktelser hvis entreprenøren har mislyktes i å oppfylle sin del av avtalen.
 3. Med "ekstra garanti" menes enhver forpliktelse som entreprenøren, hans leverandør, importør eller produsent påtar seg ved å overdra visse rettigheter eller krav til forbrukeren, og som går lenger enn det han er juridisk forpliktet til dersom han ikke overholder sin del av avtalen.

 

Artikkel 13 - Levering og utførelse

 1. Entreprenøren skal utvise størst mulig forsiktighet ved bestilling og utførelse av produktbestillinger og ved vurdering av forespørsler om levering av tjenester.
 2. Leveringsstedet er på adressen som forbrukeren har oppgitt til entreprenøren.
 3. Med behørig overholdelse av bestemmelsene i artikkel 4 i disse generelle vilkårene skal entreprenøren utføre aksepterte bestillinger med passende hastighet, men minst innen 30 dager, med mindre en annen leveringsperiode ble avtalt. Hvis leveringen er forsinket, eller hvis en bestilling ikke kan utføres eller bare delvis kan utføres, skal forbrukeren informeres om dette innen én måned etter bestilling. I slike tilfeller har forbrukeren rett til å heve avtalen kostnadsfritt og med rett til eventuell erstatning.
 4. Etter avvisning i samsvar med foregående avsnitt skal entreprenøren returnere betalingen fra forbrukeren umiddelbart, men minst innen 30 dager etter avvisning.
 5. Risikoen for tap og / eller skade på produkter bæres av entreprenøren frem til leveringstidspunktet til forbrukeren eller en representant som er utpekt på forhånd og gjort kjent for forbrukeren, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

 

Artikkel 14 - Avtaler om løpende ytelser: varighet, oppsigelse og fornyelse

Oppsigelse
1. Forbrukeren kan til enhver tid si opp en kontrakt som er inngått på ubestemt tid og som omfatter regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, under overholdelse av oppsigelsesreglene og med maksimalt én måneds varsel.
2. Forbrukeren kan til enhver tid si opp en kontrakt som er inngått for en bestemt periode og som omfatter regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester ved utløpet av den bestemte perioden, med behørig overholdelse av oppsigelsesreglene og med en oppsigelsesfrist på ikke mer enn én måned.
3. Forbrukeren kan kansellere avtalene nevnt i de foregående avsnittene:
- når som helst og er ikke begrenset til å opphøre på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
- i det minste på samme måte som de ble konkludert av ham;
- til enhver tid med samme varsel som entreprenøren har fastsatt for seg selv.
Utvidelse
4. En avtale som er inngått for en bestemt periode og som omfatter regelmessig levering av produkter (herunder elektrisitet) eller tjenester, kan ikke automatisk forlenges eller fornyes for en bestemt periode.
5. Uten hensyn til foregående avsnitt kan en tidsbegrenset avtale som omfatter regelmessig levering av dagsaviser, aviser, ukeaviser og tidsskrifter, stilltiende fornyes for en bestemt periode på høyst tre måneder dersom forbrukeren kan si opp den forlengede avtalen mot slutten av forlengelsen med et varsel på høyst én måned.
6. En avtale som er inngått for en bestemt periode og som omfatter regelmessig levering av produkter eller tjenester, kan bare stilltiende forlenges på ubestemt tid dersom forbrukeren når som helst kan si opp avtalen med en måneds varsel. Oppsigelsesfristen er maksimalt tre måneder dersom avtalen gjelder levering av dagsaviser, aviser, ukeblader og magasiner som skjer regelmessig, men mindre enn én gang i måneden.
7. En tidsbegrenset avtale om regelmessig levering av prøveabonnement på dagsaviser, aviser, ukeblader og magasiner (prøve- eller introduksjonsabonnement) fornyes ikke stilltiende og opphører automatisk etter prøve- eller introduksjonsperioden.
Varighet

 1. Hvis en avtale har en varighet på mer enn ett år, kan forbrukeren når som helst etter ett år si opp avtalen med et varsel på høyst én måned, med mindre rimelighet og rettferdighet tilsier oppsigelse før utløpet av den avtalte perioden.

 

Artikkel 15 - Betaling

 

 1. Med mindre noe annet er fastsatt i avtalen eller i tilleggsvilkårene, må beløpene som skal betales av forbrukeren, gjøres opp innen 14 dager etter refleksjonsperioden, eller hvis det ikke er noen refleksjonsperiode, innen 14 dager etter at avtalen er inngått. Ved avtale om levering av en tjeneste begynner denne perioden å løpe den dagen forbrukeren mottok bekreftelsen på avtalen.
 2. Ved salg av produkter til forbrukere er det ikke tillatt å avtale en forskuddsbetaling på mer enn 50% i de generelle vilkårene. Hvis det er avtalt forskuddsbetaling, kan forbrukeren ikke gjøre gjeldende noen rettigheter med hensyn til utførelsen av den aktuelle bestillingen eller tjenesten(e) før den avtalte forskuddsbetalingen er foretatt.
 3. Forbrukeren har plikt til å informere entreprenøren omgående om eventuelle unøyaktigheter i betalingsopplysningene som ble gitt eller spesifisert.
 4. Hvis forbrukeren ikke har overholdt sine betalingsforpliktelser i tide, og entreprenøren har påpekt ham at betalingen var forsinket og gitt forbrukeren en periode på 14 dager til å overholde betalingsforpliktelsene, skal forbrukeren betale den lovbestemte renten på det skyldige beløpet, og entreprenøren har rett til å belaste forbrukeren med eventuelle utenrettslige innkrevingskostnader. Disse utenrettslige inkassokostnadene utgjør ikke mer enn 15% for utestående beløp opp til € 2500, 10% for følgende € 2500 og 5% for følgende € 5000, med et minimum på € 40. Entreprenøren kan avvike fra de nevnte beløpene og prosentsatsene til fordel for forbrukeren.

 

Artikkel 16 - Klageprosedyre

 1. Entreprenøren har en godt kjent klageprosedyre og håndterer klagen i samsvar med denne klageprosedyren.
 2. Klager på gjennomføringen av avtalen må sendes fullstendig og tydelig beskrevet til entreprenøren innen rimelig tid etter at forbrukeren har oppdaget manglene.
 3. Klager som sendes til entreprenøren vil bli besvart innen en periode på 14 dager fra mottaksdatoen. Hvis en klage krever en forutsigbar lengre behandlingstid, vil entreprenøren svare innen 14 dager med en melding om mottakelse og en indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.
 4. En klage på et produkt, en tjeneste eller tjenesten til entreprenøren kan også sendes inn via et klageskjema på forbrukersiden på nettstedet til Stichting Webshop Keurmerk (https://www.keurmerk.info/nl/consumenten/klacht/). Klagen vil da bli sendt både til den aktuelle entreprenøren og til Stichting Webshop Keurmerk.
 5. Webshop Keurmerk vil ikke behandle en tvist eller avbryte håndteringen hvis entreprenøren har fått betalingsutsettelse, er slått konkurs eller faktisk har avsluttet sin virksomhet eller nettbutikken er suspendert eller kansellert av Webshop Keurmerk.
 6. En tvist vil bare bli behandlet av Webshop Keurmerk hvis forbrukeren først har sendt inn sin klage til entreprenøren innen rimelig tid.
 7. Senest tolv måneder etter at tvisten oppstod, må tvisten sendes skriftlig til Webshop Keurmerk.
 8. Det er også mulig å registrere klager via den europeiske ODR-plattformen (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage).

 

Artikkel 17 - Tvister

 1. Bare nederlandsk lov gjelder for avtaler mellom gründeren og forbrukeren som disse generelle vilkårene gjelder for. Selv om forbrukeren bor i utlandet.
 2. Wienkonvensjonen gjelder ikke.

 

 

Artikkel 18 - Tilleggsbestemmelser eller avvikende bestemmelserTilleggsbestemmelser eller avvik fra disse vilkårene kan ikke være til skade for forbrukeren og må nedtegnes skriftlig eller på en slik måte at de kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på et varig medium. Artikkel 19 - Endring av Stichting Webshop Keurmerks generelle vilkår og betingelser1. Når Stichting Webshop Keurmerk foretar en endring, vil vi informere entreprenøren gjennom nyhetsbrevet og legge ut de nyeste vilkårene på nettstedet vårt (https://www.keurmerk.info/nl/algemene-voorwaarden/)2. Endringer i disse vilkårene og betingelsene trer først i kraft etter at de er publisert på riktig måte, med den forståelse at i tilfelle endringer i løpet av tilbudsperioden vil den gunstigste bestemmelsen for forbrukeren ha forrang.

Adresse Stichting Webshop Keurmerk:

Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam.

 

Vedlegg I: Standardskjema for angrerett

 

Standardskjema for tilbaketrekking

 

(Fyll ut dette skjemaet og returner det kun når du ønsker å oppheve avtalen).

 

 • Til:
  Manuka New Zealand B.V. (Europa)Tokyostraat 19 B, 1175 RB, Lijnden, Nederland

 

 • Jeg/vi informerer herved om at jeg/vi ønsker å heve avtalen om salg av følgende produkter: [spesifikasjon av produktet]*

levering av følgende digitale innhold [spesifikasjon av det digitale innholdet]*.

utførelsen av følgende tjeneste [spesifikasjon av tjenesten]*.

 

 

 • Bestilt den*/mottatt den* [dato for bestilling av tjenester eller mottak av produkter]*.
 • [Forbrukerens navn]
 • [Forbrukerens adresse].
 • [Forbrukerens underskrift] (kun når dette skjemaet sendes inn på papir)

 

 

*) Slett og/eller fyll ut der det er hensiktsmessig.

Visum Mastercard American Express Diners Club Oppdag
© Copyright Manuka New Zealand B.V. 2018 - 2024 - Alle rettigheter forbeholdes.
kryssmenyChevron-ned linkedin Facebook pinterest youtube rss Twitter Instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube Twitter Instagram