€5,- EU-FORSENDELSE | GRATIS EU-FORSENDELSE OVER €50,-.

Indkøbskurv
Vare tilføjet Vare opdateret Varen er fjernet Ikke flere produkter på lager Du har indtastet en forkert værdi.

Ingen varer i kurven.

Hjem " Generelle betingelser

Disse generelle vilkår og betingelser for Stichting Webshop Keurmerk blev udarbejdet i samråd med Konsumentenbond [Forbrugerorganisation] i forbindelse med koordinationsgruppen for selvregulering [Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg CZ] under det socioøkonomiske råd [Sociaal-ecomische Raad] og træder i kraft den 1. juni 2014.

  INDHOLD

 Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Iværksætterens identitet
Artikel 3 - Anvendelighed
Artikel 4 - Tilbuddet
Artikel 5 - Aftalen
Artikel 6 - Fortrydelsesret
Artikel 7 - Forbrugerens forpligtelser i betænkningstiden
Artikel 8 - Udøvelse af forbrugerens fortrydelsesret og omkostninger
Artikel 9 - Iværksætterens forpligtelse i tilfælde af fortrydelse
Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesretten
Artikel 11 - Prisen
Artikel 12 - Overholdelse og ekstra garanti
Artikel 13 - Levering og udførelse
Artikel 14 - Kontrakt om løbende ydelser: varighed, opsigelse og forlængelse
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klageprocedure
Artikel 17 - Tvister
Artikel 18 - Supplerende eller afvigende bestemmelser
Artikel 19 - Ændring af de generelle vilkår og betingelser for Webshop Keurmerk

Artikel 1 - Definitioner

I disse vilkår og betingelser skal følgende udtryk have følgende betydninger:

 1. Yderligere aftale: en aftale, hvor forbrugeren erhverver produkter, digitalt indhold og/eller tjenester i forbindelse med en fjernsalgsaftale, og disse varer, digitalt indhold og/eller tjenester leveres af iværksætteren eller en tredjepart på grundlag af en aftale mellem denne tredjepart og iværksætteren;
 2. Refleksionsperiode: den periode, hvor forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret;
 3. Forbruger: den fysiske person, der ikke handler med henblik på hans/hendes kommercielle, handelsmæssige, håndværksmæssige eller professionelle aktiviteter;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitalt indhold: data produceret og leveret i digital form;
 6. Løbende resultatkontrakt: En kontrakt om levering af varer, tjenester og/eller digitalt indhold i en given periode;
 7. Bæredygtig databærer: ethvert middel, herunder e-mail, der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at lagre oplysninger rettet til ham/hende personligt på en sådan måde, at fremtidig konsultation og brug er mulig i en periode, der svarer til det formål, som oplysningerne er bestemt til, og som muliggør uændret gengivelse af de lagrede oplysninger.
 8. Fortrydelsesret: Forbrugerens mulighed for ikke at fortsætte med fjernsalgsaftalen inden for afkølingsperioden;
 9. Iværksætter: Den fysiske eller juridiske person, der er medlem af Stichting Webshop Keurmerk, og som leverer produkter, (adgang til) digitalt indhold og/eller tjenester til forbrugere på afstand;
 10. Kontrakt om afstand: en aftale indgået mellem iværksætteren og forbrugeren inden for rammerne af et organiseret system til fjernsalg af produkter, digitalt indhold og/eller tjenester, hvorved der udelukkende eller yderligere gøres brug af en eller flere teknologier til fjernkommunikation op til aftalens indgåelse;
 11. Standardformular til fortrydelse: den europæiske standardfortrydelsesformular, som findes i bilag 1;
 12. Teknologi til fjernkommunikation: et middel til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og entreprenøren er samlet på samme sted på samme tid.       

 

Artikel 2 - Iværksætterens identitet

Iværksætterens navn (navn angivet i vedtægterne, og handelsnavn, hvis relevant; Manuka New Zealand B.V. (Europa))

Forretningsadresse; Tokyostraat 19 B, 1175 RB, Lijnden, Holland

Besøgsadresse, hvis forskellig fra forretningsadresse; Tokyostraat 23, 1175 RB, Lijnden, Holland

Telefonnummer og tidspunkter, hvor iværksætteren kan kontaktes telefonisk: +31 20 820 20 70

E-mailadresse eller andre elektroniske kommunikationsmidler, der tilbydes forbrugeren med samme funktionalitet som e-mail; info@manukanewzealand.eu

Handelskammerets nummer; 75746379

Momsregistreringsnummer; NL860382564B01

 

Hvis iværksætterens aktivitet er underlagt en relevant licensordning: oplysninger om den tilsynsførende myndighed;

 

Hvis iværksætteren udøver et lovreguleret erhverv:

- den faglige sammenslutning eller faglige organisation, som han er medlem af;

- titlen på hans erhverv, det sted i EU eller i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor den er tildelt;

- en henvisning til de regler for professionel praksis, der gælder i Holland, og information om, hvor og hvordan disse regler for professionel praksis kan tilgås.

 

Artikel 3 - Anvendelighed

 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernkontrakt indgået af iværksætteren og forbrugeren.
 2. Inden indgåelse af en fjernsalgsaftale skal entreprenøren stille teksten til disse generelle vilkår og betingelser til rådighed gratis og så hurtigt som muligt. Hvis dette med rimelighed er umuligt, skal entreprenøren angive, på hvilken måde de generelle vilkår og betingelser kan inspiceres, og at de vil blive sendt gratis, hvis det ønskes, inden fjernkontrakten indgås.
 3. Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, kan teksten til disse generelle vilkår og betingelser, i afvigelse fra det foregående afsnit og inden fjernsalgsaftalen indgås, også leveres til forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at forbrugeren let kan gemme den på en langsigtet databærer. Hvis dette med rimelighed er umuligt, vil det blive specificeret, hvor de generelle vilkår og betingelser kan ses elektronisk, og at de vil blive sendt til på forbrugerens anmodning gratis, enten via elektroniske midler eller på anden måde, inden indgåelse af fjernkontrakten;
 4. I tilfælde af at specifikke produkt- eller servicevilkår gælder ud over disse generelle vilkår og betingelser, gælder andet og tredje afsnit i overensstemmelse hermed, og i tilfælde af modstridende vilkår og betingelser kan forbrugeren altid appellere til den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for ham/hende.

 

Artikel 4 - Tilbuddet

 1. Hvis et tilbud er tidsbegrænset, eller hvis der gælder visse betingelser, skal det udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.
 2. Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de produkter, det digitale indhold og/eller de tjenester, der tilbydes. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at gøre det muligt for forbrugeren at vurdere produkterne eller tjenesterne og/eller det digitale indhold tilstrækkeligt. Hvis iværksætteren gør brug af billeder, er de sandfærdige billeder af de leverede produkter og/eller tjenester. Åbenlyse fejl eller fejl i tilbuddet binder ikke iværksætteren.
 3. Alle tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet.

 

Artikel 5 - Kontrakten

 1. Med forbehold for bestemmelserne i stk. 4 bliver kontrakten gyldig, når forbrugeren har accepteret tilbuddet og opfyldt de fastsatte vilkår og betingelser.
 2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet via elektroniske midler, skal iværksætteren straks bekræfte modtagelsen af at have accepteret tilbuddet via elektroniske midler. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet, kan forbrugeren afvise kontrakten.
 3. Hvis kontrakten indgås elektronisk, træffer entreprenøren passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for den elektroniske dataoverførsel og sikrer et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, skal iværksætteren overholde passende sikkerhedsforanstaltninger.
 4. Entreprenøren kan inden for lovens rammer indsamle oplysninger om forbrugerens evne til at opfylde sine betalingsforpligtelser og alle fakta og faktorer, der er relevante for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på baggrund af resultaterne af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå kontrakten, er han lovligt berettiget til at afvise en ordre eller anmodning understøttet af grunde eller at knytte særlige vilkår til implementeringen.
 5. Inden produktet leveres, skal iværksætteren sende følgende oplysninger sammen med produktet, tjenesten eller det digitale indhold skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan gemme det på en tilgængelig måde på en langsigtet databærer:
  a. Besøgsadressen på iværksætterens forretningssted, hvor forbrugeren kan komme i kontakt med eventuelle klager;
  b. betingelserne for og måden, hvorpå forbrugeren kan udøve fortrydelsesretten, eller i givet fald klare oplysninger om, at han er fritaget for fortrydelsesretten;
  c. oplysninger om eksisterende eftersalgsservice og garantier;
  d. Prisen inklusive alle afgifter på produktet, tjenesten eller det digitale indhold, hvor det er relevant, leveringsomkostningerne og betalingsmåden, leveringen eller gennemførelsen af fjernsalgsaftalen;
 6. kravene til opsigelse af kontrakten, hvis kontrakten har en varighed på mere end et år eller på ubestemt tid.
 7. standardformularen for fortrydelse, hvis forbrugeren har fortrydelsesret.
 8. I tilfælde af en kontrakt om løbende ydelser gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.

 

Artikel 6 - Fortrydelsesret

I tilfælde af produkter:

 1. Forbrugeren kan fortryde en købsaftale om et produkt uden at give en begrundelse i en betænkningstid på mindst 14 dage. Iværksætteren kan spørge forbrugeren om årsagen til tilbagetrækningen, men kan ikke tvinge ham til at angive sin(e) grund(e).
 2. Den i stk. 1 nævnte betænkningstid begynder den dag, hvor produktet modtages af forbrugeren eller af en tredjemand, som denne på forhånd har udpeget, og som ikke er transportøren, eller
  1. hvis forbrugeren har bestilt flere produkter i samme ordre: den dag, hvor forbrugeren eller en tredjepart, der er udpeget af ham, modtog det sidste produkt. Iværksætteren kan afvise en ordre på flere produkter med forskellige leveringsdatoer, forudsat at han tydeligt informerer forbrugeren inden ordreprocessen.
  2. hvis leveringen af et produkt består af flere partier eller dele: den dag, hvor forbrugeren eller en tredjepart, der er udpeget af ham, modtog det sidste parti eller den sidste del.
  3. i tilfælde af en aftale om regelmæssig levering af produkter i en given periode: den dag, hvor forbrugeren eller en tredjepart udpeget af ham modtog det første produkt.

 

I tilfælde af tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på en fysisk bærer:

 1. Forbrugeren kan opsige en aftale om tjenester eller en aftale om levering af digitalt indhold, der ikke leveres på en fysisk bærer, uden at give grunde i mindst 14 dage. Iværksætteren kan spørge forbrugeren om årsagen til tilbagetrækningen, men kan ikke tvinge ham til at angive sin(e) grund(e).
 2. Den betænkningstid, der er omhandlet i artikel 3, begynder dagen efter aftalens indgåelse.

 

Forlænget betænkningstid for produkter, tjenester og digitalt indhold, der ikke er leveret på en fysisk bærer, hvis der ikke er givet oplysninger om fortrydelsesretten:

 1. Hvis iværksætteren ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten eller ikke har leveret standardformularen til fortrydelse, udløber betænkningstiden tolv måneder efter udløbet af den oprindelige betænkningstid i overensstemmelse med den betænkningstid, der er fastsat i de foregående underafsnit i denne artikel.
 2. Hvis iværksætteren har givet forbrugeren de oplysninger, der henvises til i den foregående artikel, inden for tolv måneder efter startdagen for den oprindelige refleksionsperiode, udløber refleksionsperioden 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren modtog oplysningerne.

 

Artikel 7 - Forbrugerens forpligtelser i betænkningstiden

 1. I denne periode skal forbrugeren håndtere produktet og emballagen med omhu. Forbrugeren må kun pakke produktet ud eller bruge det i det omfang, det er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og virkning. Udgangspunktet er, at forbrugeren kun må håndtere og inspicere produktet på samme måde, som man må håndtere et produkt i en butik.
 2. Forbrugeren hæfter kun for den forringelse af varens værdi, som skyldes en håndtering af varen, der er gået ud over, hvad der er tilladt efter stk. 1.
 3. Forbrugeren er ikke ansvarlig for produktets værdiforringelse, hvis iværksætteren ikke har givet ham alle juridiske oplysninger om fortrydelsesretten inden aftalens indgåelse.

 

Artikel 8 - Udøvelse af forbrugerens fortrydelsesret og omkostninger

 1. Hvis forbrugeren udøver sin fortrydelsesret, skal han underrette iværksætteren utvetydigt med standardformularen for tilbagetrækning inden for refleksionsperioden.
 2. Forbrugeren skal returnere produktet eller levere det til (den autoriserede repræsentant for) iværksætteren så hurtigt som muligt, men inden for 14 dage regnet fra dagen efter den meddelelse, der er nævnt i stk. 1. Dette behøver ikke at ske, hvis iværksætteren tilbød at indsamle produktet Forbrugeren overholdt perioden for returnering af produktet under alle omstændigheder, hvis produktet returneres inden udløbet af refleksionsperioden.
 3. Forbrugeren skal returnere produktet med alt leveret tilbehør og så vidt muligt i original stand og emballage og i overensstemmelse med rimelige og klare instruktioner givet af iværksætteren.
 4. Risikoen og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten påhviler forbrugeren.
 5. Forbrugeren skal bære de direkte omkostninger ved returnering af produktet. Hvis iværksætteren ikke har oplyst, at forbrugeren skal bære disse omkostninger, eller hvis iværksætteren har oplyst, at han selv vil bære omkostningerne, behøver forbrugeren ikke betale omkostningerne ved returnering af produktet.
 6. Hvis forbrugeren fortryder efter først udtrykkeligt at have anmodet om, at udførelsen af en tjeneste eller levering af gas, vand eller elektricitet, der ikke er gjort klar til salg, ikke påbegyndes i et begrænset volumen eller en given mængde i betænkningstiden, skal forbrugeren betale iværksætteren et beløb, der svarer til den del af forpligtelsen, der allerede er opfyldt på tidspunktet for tilbagetrækningen sammenlignet med den fulde overholdelse af
 7. Forbrugeren bærer ikke omkostningerne ved at udføre tjenester til levering af vand, gas eller elektricitet, der ikke var gjort klar til salg i et begrænset volumen eller mængde, eller til levering af fjernvarme, hvis
  1. iværksætteren ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesret, kompensation for omkostninger i tilfælde af fortrydelse eller standardformularen for fortrydelse, eller
  2. hvis forbrugeren ikke udtrykkeligt har anmodet om, at udførelsen af tjenesteydelsen eller leveringen af gas, vand og elektricitet eller fjernvarme påbegyndes i løbet af betænkningstiden.
  3. Forbrugeren bærer ikke nogen omkostninger for hel eller delvis levering af digitalt indhold, der ikke er lagret på en fysisk bærer, hvis
  4. forud for leveringen ikke udtrykkeligt har givet samtykke til at påbegynde opfyldelsen af aftalen før udløbet af betænkningstiden;
  5. han ikke erkendte at miste sin fortrydelsesret, da han gav sit samtykke; eller
  6. iværksætteren undlod at bekræfte forbrugerens udsagn.
 8. Hvis forbrugeren udøver sin fortrydelsesret, ophører alle yderligere aftaler i kraft af loven.

 

Artikel 9 - Iværksætterens forpligtelser i tilfælde af tilbagetrækning

 1. Hvis iværksætteren gør meddelelsen om tilbagetrækning mulig ad elektronisk vej, skal han straks sende en returkvittering.
 2. Entreprenøren skal tilbagebetale alle betalinger foretaget af forbrugeren, herunder eventuelle leveringsomkostninger, som forbrugeren måtte opkræve for det returnerede produkt, hurtigst muligt, men senest 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren meddelte ham om tilbagetrækningen. Medmindre iværksætteren tilbyder at afhente produktet selv, kan han vente med at betale tilbage, indtil han har modtaget produktet, eller indtil forbrugeren beviste, at han returnerede produktet, alt efter hvad der sker først.
 3. Iværksætteren skal anvende det samme betalingsmiddel, som forbrugeren har anvendt, medmindre forbrugeren giver samtykke til en anden metode. Refusionen er gratis for forbrugeren.
 4. Hvis forbrugeren har valgt en dyrere leveringsmetode i stedet for den billigste standardlevering, behøver iværksætteren ikke at refundere de ekstra omkostninger for den dyrere metode.

 

Artikel 10 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Iværksætteren kan udelukke følgende produkter og tjenester fra fortrydelsesretten, men kun hvis iværksætteren tydeligt meddelte dette, da han afgav tilbuddet eller under alle omstændigheder i god tid inden aftalens indgåelse:

 1. Produkter eller tjenester med en pris, der er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på, og som kan forekomme inden for fortrydelsesperioden;
 2. Aftaler, der indgås under en offentlig auktion. En offentlig auktion defineres som en salgsmetode, hvor iværksætteren tilbyder produkter, digitalt indhold og/eller tjenester til forbrugeren, som er personligt til stede eller har mulighed for at være personligt til stede på auktionen under ledelse af en auktionarius, og hvor den vindende byder er forpligtet til at købe produkterne, det digitale indhold og/eller tjenesterne.
 3. Serviceaftaler, efter fuld udførelse af serviceydelsen, men kun hvis
 4. udførelsen startede med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke; og
 5. Forbrugeren har oplyst, at han vil miste sin fortrydelsesret, så snart iværksætteren har opfyldt aftalen fuldt ud.
 6. Tjenesteydelsesaftaler om at stille indkvartering til rådighed i en bestemt periode og ikke til boligformål, godstransport, biludlejning og catering;
 7. Aftaler relateret til fritidsaktiviteter, hvor en bestemt dato eller periode for udførelse er aftalt i aftalen;
 8. Produkter, der er fremstillet i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer, som ikke er præfabrikerede, og som er fremstillet på grundlag af forbrugerens individuelle valg eller beslutning, eller som er beregnet til en bestemt person;
 9. Letfordærvelige produkter eller produkter med begrænset holdbarhed.
 10. Forseglede produkter, som af sundheds- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnede til at blive returneret, og hvor forseglingen var brudt;
 11. Produkter, der på grund af deres natur er uigenkaldeligt blandet med andre produkter;
 12. Alkoholiske drikke, hvor prisen er aftalt ved aftalens indgåelse, men hvor leveringen først kan finde sted efter 30 dage, og hvis reelle værdi afhænger af udsving på markedet, som entreprenøren ikke kan påvirke.
 13. Forseglede lyd- og videooptagelser og computerprogrammer, hvor forseglingen er blevet brudt efter levering;
 14. Aviser, tidsskrifter eller magasiner, med undtagelse af abonnementer på dem;
 15. Levering af digitalt indhold på anden måde end på en fysisk bærer, men kun hvis: ydelsen blev påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke;
 16. Forbrugeren oplyste, at han ville miste sin fortrydelsesret ved at gøre det.

 

Artikel 11 - Prisen

 1. Priserne på de leverede produkter og/eller tjenester må ikke hæves i den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, med forbehold for prisændringer som følge af ændringer i momssatser.
 2. I modsætning til det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenester, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, der er uden for iværksætterens kontrol, til variable priser. Tilbuddet vil angive muligheden for at blive udsat for udsving og det faktum, at eventuelle angivne priser er målpriser.
 3. Prisstigninger inden for 3 måneder efter kontraktindgåelse er kun tilladt, hvis de er et resultat af ny lovgivning.
 4. Prisstigninger fra 3 måneder efter kontraktindgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har fastsat det og
 5. de er et resultat af lovbestemmelser eller bestemmelser, eller
 6. Forbrugeren har ret til at annullere kontrakten inden den dag, hvor prisstigningen starter.
 7. Alle priser, der er angivet i forbindelse med levering af produkter eller tjenester, er inklusive moms.

Artikel 12 - Opfyldelse af en aftale og ekstra garanti

 1. Entreprenøren garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne er i overensstemmelse med kontrakten, med de specifikationer, der er anført i tilbuddet, med rimelige krav til anvendelighed og/eller pålidelighed og med de eksisterende lovbestemmelser og / eller regeringsbestemmelser på den dag, hvor kontrakten blev indgået. Hvis det er aftalt, garanterer entreprenøren også, at produktet er egnet til andet end normal brug.
 2. En ekstra garanti, der tilbydes af entreprenøren, hans leverandør, producent eller importør, påvirker aldrig de rettigheder og krav, som forbrugeren kan udøve mod entreprenøren om manglende opfyldelse af entreprenørens forpligtelser, hvis entreprenøren har undladt at opfylde sin del af aftalen.
 3. Ved "ekstra garanti" forstås enhver forpligtelse, som iværksætteren, dennes leverandør, importør eller producent påtager sig ved at overdrage visse rettigheder eller krav til forbrugeren, og som går ud over, hvad han er forpligtet til ifølge loven, hvis han ikke overholder sin del af aftalen.

 

Artikel 13 - Levering og udførelse

 1. Iværksætteren skal udvise den bedst mulige omhu ved bestilling og udførelse af produktordrer og ved vurdering af anmodninger om levering af tjenesteydelser.
 2. Leveringsstedet er på den adresse, som forbrugeren har oplyst til entreprenøren.
 3. Med behørig overholdelse af bestemmelserne i artikel 4 i disse generelle vilkår og betingelser skal iværksætteren udføre accepterede ordrer med passende hastighed, men mindst inden for 30 dage, medmindre der er aftalt en anden leveringsperiode. Hvis leveringen er blevet forsinket, eller hvis en ordre ikke kan opfyldes eller kun kan opfyldes delvist, skal forbrugeren informeres om dette inden for en måned efter bestillingen. I sådanne tilfælde har forbrugeren ret til at annullere kontrakten uden omkostninger og med ret til eventuel kompensation.
 4. Efter afvisning i overensstemmelse med foregående afsnit skal iværksætteren straks returnere den betaling, som forbrugeren har foretaget, men mindst inden for 30 dage efter afvisning.
 5. Risikoen for tab og/eller beskadigelse af produkter bæres af iværksætteren indtil tidspunktet for levering til forbrugeren eller en repræsentant, der er udpeget på forhånd og gjort kendt for forbrugeren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

 

Artikel 14 - Aftaler om løbende ydelser: varighed, opsigelse og fornyelse

Afslutning
1. Forbrugeren kan til enhver tid opsige en kontrakt, der er indgået på ubestemt tid, og som omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenester, med behørig overholdelse af opsigelsesreglerne og med højst en måneds varsel.
2. Forbrugeren kan til enhver tid opsige en kontrakt, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenester ved udgangen af den specifikke periode, med behørig overholdelse af opsigelsesreglerne og med højst en måneds varsel.
3. Forbrugeren kan annullere de aftaler, der er nævnt i de foregående afsnit:
- til enhver tid og ikke være begrænset til ophør på et bestemt tidspunkt eller i en given periode;
- i det mindste på samme måde, som de blev afsluttet af ham;
- til enhver tid med samme varsel, som iværksætteren har fastsat for sig selv.
Forlængelse
4. En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke automatisk forlænges eller fornyes for en bestemt periode.
5. Uanset det foregående afsnit kan en aftale for en bestemt periode, der omfatter regelmæssig levering af dagblade, aviser, ugeaviser og magasiner, stiltiende forlænges for en bestemt periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren kan opsige denne forlængede aftale mod slutningen af forlængelsen med et varsel på højst en måned.
6. En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af produkter eller tjenesteydelser, kan kun forlænges stiltiende på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige den med en måneds varsel. Opsigelsesvarslet er højst tre måneder, hvis aftalen drejer sig om levering af dagblade, aviser og ugeblade og magasiner, der sker regelmæssigt, men mindre end en gang om måneden.
7. En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af dagblade, aviser, ugeblade og magasiner på prøve (prøve- eller introduktionsabonnement) fornys ikke stiltiende og ophører automatisk efter prøve- eller introduktionsperioden.
Varighed

 1. Hvis en kontrakts varighed er mere end et år, kan forbrugeren opsige kontrakten når som helst efter et år med et varsel på højst en måned, medmindre rimelighed og retfærdighed modsætter sig opsigelsen før udløbet af den aftalte periode.

 

Artikel 15 - Betaling

 

 1. Medmindre andet er fastsat i aftalen eller i de supplerende betingelser, skal de beløb, som forbrugeren skal betale, afregnes inden for 14 dage efter betænkningstiden, eller hvis der ikke er nogen betænkningstid, inden for 14 dage efter aftalens indgåelse. I tilfælde af en aftale om at levere en tjeneste starter denne periode den dag, hvor forbrugeren modtog bekræftelsen af aftalen.
 2. Ved salg af produkter til forbrugere er det ikke tilladt at forhandle en forudbetaling på mere end 50% i de generelle vilkår og betingelser. Hvis der er aftalt en forudbetaling, kan forbrugeren ikke gøre nogen rettigheder gældende vedrørende udførelsen af den pågældende ordre eller den/de pågældende tjenesteydelse(r), før den aftalte forudbetaling er foretaget.
 3. Forbrugeren har pligt til straks at informere iværksætteren om eventuelle unøjagtigheder i de betalingsoplysninger, der blev givet eller angivet.
 4. Hvis forbrugeren ikke har overholdt sine betalingsforpligtelser rettidigt, og iværksætteren har gjort ham opmærksom på, at betalingen var forsinket og givet forbrugeren en periode på 14 dage til at overholde betalingsforpligtelserne, skal forbrugeren betale den lovbestemte rente af det skyldige beløb, og iværksætteren har ret til at opkræve forbrugeren eventuelle udenretslige opkrævningsomkostninger. Disse udenretslige inkassoomkostninger udgør højst 15% for udestående beløb op til € 2.500, 10% for de følgende € 2.500 og 5% for de følgende € 5.000, med et minimum på € 40. Iværksætteren kan afvige fra de ovennævnte beløb og procentsatser til fordel for forbrugeren.

 

Artikel 16 - Klageprocedure

 1. Iværksætteren har en velkendt klageprocedure og behandler klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.
 2. Klager over aftalens gennemførelse skal indsendes fuldt ud og tydeligt beskrevet til iværksætteren inden for en rimelig tid efter, at forbrugeren har opdaget manglerne.
 3. Klager, der indsendes til entreprenøren, vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra modtagelsesdatoen. Hvis en klage kræver en forudsigelig længere behandlingstid, vil iværksætteren svare inden for perioden på 14 dage med en meddelelse om modtagelse og en indikation af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
 4. En klage over et produkt, en tjeneste eller iværksætterens service kan også indsendes via en klageformular på forbrugersiden på Stichting Webshop Keurmerks hjemmeside (https://www.keurmerk.info/nl/consumenten/klacht/). Klagen sendes derefter både til den relevante iværksætter og til Stichting Webshop Keurmerk.
 5. Webshop Keurmerk vil ikke behandle en tvist eller afbryde håndteringen, hvis iværksætteren har fået en betalingsstandsning, er blevet erklæret konkurs eller faktisk har afsluttet sine forretningsaktiviteter, eller webshoppen er blevet suspenderet eller annulleret af Webshop Keurmerk.
 6. En tvist vil kun blive behandlet af Webshop Keurmerk, hvis forbrugeren først har indsendt sin klage til iværksætteren inden for en rimelig tid.
 7. Senest 12 måneder efter, at tvisten er opstået, skal tvisten indgives skriftligt til Webshop Keurmerk.
 8. Det er også muligt at registrere klager via den europæiske ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage).

 

Artikel 17 - Tvister

 1. Kun hollandsk lov gælder for aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser gælder for. Også selv om forbrugeren bor i udlandet.
 2. Wienerkonventionen finder ikke anvendelse.

 

 

Artikel 18 - Supplerende eller anderledes bestemmelserYderligere bestemmelser eller afvigelser fra disse vilkår og betingelser må ikke være til skade for forbrugeren og skal registreres skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på et varigt medium. Artikel 19 - Ændring af de generelle vilkår og betingelser for Stichting Webshop Keurmerk1. Når Stichting Webshop Keurmerk foretager en ændring, vil vi informere iværksætteren via nyhedsbrevet og placere de nyeste betingelser på vores hjemmeside (https://www.keurmerk.info/nl/algemene-voorwaarden/)2. Ændringer af disse vilkår og betingelser træder først i kraft, når de er blevet offentliggjort på passende vis, underforstået at i tilfælde af gældende ændringer i løbet af et tilbud vil den mest gunstige bestemmelse for forbrugeren have forrang.

Adresse Stichting Webshop Keurmerk:

Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam.

 

Appendiks I: Standardformular til fortrydelse

 

Standardformular til tilbagetrækning

 

(Udfyld denne formular og returner den kun, når du ønsker at tilbagekalde aftalen)

 

 • Til:
  Manuka New Zealand B.V. (Europa)Tokyostraat 19 B, 1175 RB, Lijnden, Holland

 

 • Jeg/vi meddeler dig hermed, at jeg/vi ønsker at tilbagekalde vores aftale om salg af følgende produkter: [specifikation af produktet]*

levering af følgende digitale indhold [specifikation af det digitale indhold]*

udførelse af følgende tjenesteydelse [specifikation af tjenesteydelsen]*

 

 

 • Bestilt den*/modtaget den* [dato for bestilling af tjenester eller modtagelse af produkter]*.
 • [Forbrugerens navn]
 • [Forbrugerens adresse]
 • [Forbrugerens underskrift] (kun når denne formular indsendes på papir)

 

 

*) Slet og/eller udfyld, hvor det er relevant.

Visum Mastercard American Express Diners Club Opdag
© Copyright Manuka New Zealand B.V. 2018 - 2024 - Alle rettigheder forbeholdes.
krydsmenuchevron-ned linkedin Facebook pinterest youtube rss Twitter Instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube Twitter Instagram