€5,- EU-FRAKT | GRATIS EU-FRAKT ÖVER €50,-

Tillfälligt leveransstopp från 3-10 juni för renovering; befintliga beställningar behandlas fram till 1 juni.
Beställningar efter den 1 juni återupptas den 11 juni; få en gratis MNZ MGO 30+ Manuka Honey som tack för tålamod. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.

Kundvagn
Artikel tillagd Artikel uppdaterad Objektet har tagits bort Inga fler produkter på lager Du angav fel värde.

Inga produkter i varukorgen.

Hem " Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor för Stichting Webshop Keurmerk har utarbetats i samråd med Konsumentenbond [konsumentorganisation] inom ramen för samordningsgruppen för självreglering [Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg CZ] vid det socioekonomiska rådet [Sociaal-ecomische Raad] och träder i kraft den 1 juni 2014

  INNEHÅLL

 Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Entreprenörens identitet
Artikel 3 - Tillämplighet
Artikel 4 - Erbjudandet
Artikel 5 - Avtalet
Artikel 6 - Ångerrätt
Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under betänketiden
Artikel 8 - Utövande av konsumentens ångerrätt och kostnader
Artikel 9 - Entreprenörens skyldighet vid frånträde
Artikel 10 - Uteslutande av ångerrätt
Artikel 11 - Priset
Artikel 12 - Efterlevnad och extra garanti
Artikel 13 - Leverans och verkställighet
Artikel 14 - Kontinuerligt resultatkontrakt: varaktighet, uppsägning och förlängning
Artikel 15 - Betalning
Artikel 16 - Klagomålsförfarande
Artikel 17 - Tvister
Artikel 18 - Kompletterande eller avvikande bestämmelser
Artikel 19 - Ändring av de allmänna villkoren för Webshop Keurmerk

Artikel 1 - Definitioner

I dessa Allmänna villkor ska följande termer ha följande innebörd:

 1. Tilläggsavtal: ett avtal där konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster med avseende på ett distansavtal och dessa varor, digitalt innehåll och/eller tjänster levereras av entreprenören eller en tredje part på grundval av ett arrangemang mellan denna tredje part och entreprenören;
 2. Period för eftertanke: den period under vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;
 3. Konsument: En fysisk person som inte agerar för ändamål som har samband med hans eller hennes affärsverksamhet, handel, hantverk eller yrkesverksamhet;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitalt innehåll: Data som produceras och levereras i digital form;
 6. Fortsatt prestationsavtal: Ett kontrakt som syftar till att leverera varor, tjänster och/eller digitalt innehåll under en viss period;
 7. Hållbar databärare: alla medel, inklusive e-post, som tillåter konsumenten eller entreprenören att lagra information riktad till honom / henne personligen på ett sådant sätt som gör framtida konsultation och användning möjlig under en period som motsvarar det syfte för vilket informationen är avsedd och som gör oförändrad återgivning av den lagrade informationen
 8. Ångerrätt: Konsumentens möjlighet att inte fullfölja distansavtalet inom ångerfristen;
 9. Företagare: Den fysiska eller juridiska person som är medlem i Stichting Webshop Keurmerk och som tillhandahåller produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster till konsumenter på distans;
 10. Avtal om avstånd: Ett avtal som ingås av entreprenören och konsumenten inom ramen för ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, varvid exklusiv eller ytterligare användning görs av en eller flera tekniker för distanskommunikation fram till avtalets ingående;
 11. Standardformulär för återkallelse: det europeiska standardformuläret för utträde som finns i tillägg 1;
 12. Teknik för distanskommunikation: Ett medel som används för att ingå ett avtal utan att konsumenten och entreprenören är tillsammans på samma plats vid samma tidpunkt.       

 

Artikel 2 - Entreprenörens identitet

Företagarens namn (namn enligt bolagsordningen och i förekommande fall handelsbeteckning); Manuka New Zealand B.V. (Europa)

Företagsadress: Tokyostraat 19 B, 1175 RB, Lijnden, Nederländerna

Besöksadress, om den skiljer sig från företagsadressen; Tokyostraat 23, 1175 RB, Lijnden, Nederländerna

Telefonnummer och tider då entreprenören kan nås per telefon: +31 20 820 20 70

E-postadress eller annat elektroniskt kommunikationsmedel som erbjuds konsumenten med samma funktionalitet som e-post; info@manukanewzealand.eu

Handelskammarens nummer; 75746379

Momsregistreringsnummer; NL860382564B01

 

Om entreprenörens verksamhet omfattas av ett relevant licenssystem: information om tillsynsmyndigheten;

 

Om entreprenören utövar ett reglerat yrke:

- den yrkessammanslutning eller yrkesorganisation som han är medlem i;

- Yrkestitel, den plats i EU eller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där den har tilldelats;

- En hänvisning till de regler för yrkesutövning som är tillämpliga i Nederländerna och information om var och hur dessa regler för yrkesutövning kan erhållas.

 

Artikel 3 - Tillämplighet

 1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från entreprenören och för varje distansavtal som ingås av entreprenören och konsumenten.
 2. Innan ett distansavtal ingås ska entreprenören göra texten till dessa allmänna villkor tillgänglig kostnadsfritt och så snart som möjligt. Om detta är rimligt omöjligt, ska entreprenören ange på vilket sätt de allmänna villkoren kan inspekteras och att de kommer att skickas kostnadsfritt om så begärs, innan distansavtalet ingås.
 3. Om distansavtalet ingås elektroniskt får texten till dessa allmänna villkor, med avvikelse från föregående stycke och innan distansavtalet ingås, även tillhandahållas konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att konsumenten enkelt kan lagra den på en långsiktig databärare. Om detta rimligen inte är möjligt, kommer det att anges var de allmänna villkoren kan ses elektroniskt och att de kommer att skickas till konsumentens begäran kostnadsfritt, antingen via elektroniska medel eller på annat sätt, innan distansavtalet ingås;
 4. För det fall särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa Allmänna Villkor ska andra och tredje styckena äga motsvarande tillämpning, och vid motstridiga villkor får Konsumenten alltid åberopa den tillämpliga bestämmelse som är mest förmånlig för honom/henne.

 

Artikel 4 - Erbjudandet

 1. Om ett erbjudande är tidsbegränsat eller om vissa villkor gäller, ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.
 2. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter, det digitala innehåll och/eller de tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna bedöma produkterna eller tjänsterna och / eller det digitala innehållet på ett adekvat sätt. Om Entreprenören använder sig av bilder, är de sanningsenliga bilder av de produkter och/eller tjänster som tillhandahålls. Uppenbara fel eller misstag i erbjudandet binder inte entreprenören.
 3. Samtliga erbjudanden innehåller sådan information att det står klart för Konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är förenade med att acceptera erbjudandet.

 

Artikel 5 - Avtalet

 1. Med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4 blir avtalet giltigt när konsumenten har accepterat erbjudandet och uppfyllt de villkor som ställts.
 2. Om konsumenten accepterat anbudet på elektronisk väg, skall entreprenören snarast bekräfta mottagandet av att konsumenten accepterat anbudet på elektronisk väg. Så länge mottagandet av denna accept inte har bekräftats, får konsumenten häva avtalet.
 3. Om avtalet ingås elektroniskt kommer entreprenören att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för den elektroniska dataöverföringen och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt, ska entreprenören iaktta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 4. Entreprenören kan, inom lagens gränser, samla in information om konsumentens förmåga att fullgöra sina betalningsförpliktelser och alla fakta och faktorer som är relevanta för att på ett ansvarsfullt sätt ingå distansavtalet. Om entreprenören på grundval av resultaten av denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han laglig rätt att vägra en beställning eller begäran som stöds av skäl eller att bifoga särskilda villkor för genomförandet.
 5. Innan produkten levereras ska entreprenören skicka följande information tillsammans med produkten, tjänsten eller det digitala innehållet skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt sätt på en långvarig databärare:
  a. besöksadress till entreprenörens affärsställe där konsumenten kan komma i kontakt med eventuella klagomål;
  b. De villkor på vilka och det sätt på vilket konsumenten kan utöva ångerrätten eller, i förekommande fall, tydlig information om att han eller hon är undantagen från ångerrätten;
  c. Information om befintliga eftermarknadstjänster och garantier;
  d. Priset inklusive alla skatter för produkten, tjänsten eller det digitala innehållet, i förekommande fall leveranskostnaderna och sättet för betalning, leverans eller genomförande av distansavtalet;
 6. kraven för att häva kontraktet om kontraktet har en löptid på mer än ett år eller på obestämd tid.
 7. standardformuläret för ångerrätt om konsumenten har ångerrätt.
 8. Vid avtal om löpande räkning gäller bestämmelsen i föregående stycke endast för den första leveransen.

 

Artikel 6 - Ångerrätt

I händelse av produkter:

 1. Konsumenten kan frånträda ett avtal om köp av en produkt utan att ange skäl under en betänketid på minst 14 dagar. Entreprenören får fråga konsumenten om orsaken till ångerrätten men kan inte tvinga honom att ange sina skäl.
 2. Den betänketid som avses i punkt 1 börjar den dag då produkten tas emot av konsumenten eller av en tredje part som han har utsett i förväg och som inte är transportören, eller
  1. om konsumenten beställde flera produkter i samma beställning: den dag då konsumenten eller en tredje part som utsetts av honom fick den sista produkten. Entreprenören kan vägra en beställning av flera produkter med olika leveransdatum förutsatt att han tydligt informerar konsumenten före beställningsprocessen.
  2. om leveransen av en produkt består av flera partier eller delar: den dag då konsumenten eller en tredje part som utsetts av honom mottog det sista partiet eller den sista delen.
  3. vid avtal om regelbunden leverans av produkter under en viss period: den dag då konsumenten eller en av denne utsedd tredje part mottog den första produkten.

 

När det gäller tjänster och digitalt innehåll som inte levereras på en fysisk bärare:

 1. Konsumenten kan säga upp ett avtal om tjänster eller ett avtal om leverans av digitalt innehåll som inte levereras på en fysisk bärare utan att ange skäl under minst 14 dagar. Entreprenören får fråga konsumenten om orsaken till tillbakadragandet men kan inte tvinga honom att ange sina skäl.
 2. Den betänketid som avses i artikel 3 inleds dagen efter det att avtalet har ingåtts.

 

Förlängd betänketid för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte har levererats på en fysisk bärare i de fall ingen information ges om ångerrätten:

 1. Om entreprenören inte har tillhandahållit konsumenten den lagstadgade informationen om ångerrätten eller inte har tillhandahållit standardformuläret för ångerrätt, löper reflektionsperioden ut tolv månader efter utgången av den ursprungliga reflektionsperioden i enlighet med den reflektionsperiod som fastställts i de tidigare underklausulerna i denna artikel.
 2. Om entreprenören tillhandahöll konsumenten den information som avses i föregående artikel inom tolv månader efter startdagen för den ursprungliga betänketiden, löper betänketiden ut 14 dagar efter den dag då konsumenten mottog informationen.

 

Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under betänketiden

 1. Under denna period ska konsumenten hantera produkten och förpackningen med försiktighet. Konsumenten får endast packa upp eller använda produkten i den utsträckning som behövs för att fastställa arten, egenskaperna och effekten av den felaktiga produkten. Den vägledande principen är att konsumenten endast får hantera och inspektera produkten på det sätt som man får hantera en produkt i en affär.
 2. Konsumenten är endast ansvarig för den värdeminskning av produkten som orsakas av det sätt att hantera produkten som gick längre än vad som tillåts i punkt 1.
 3. Konsumenten är inte ansvarig för produktens värdeminskning om entreprenören inte har gett honom all juridisk information om ångerrätten innan avtalet ingicks.

 

Artikel 8 - Utövande av konsumentens ångerrätt och kostnader

 1. Om konsumenten utövar sin ångerrätt ska han meddela entreprenören otvetydigt med standardformuläret för ångerrätt inom betänketiden.
 2. Konsumenten ska returnera produkten eller leverera den till (den auktoriserade representanten för) entreprenören så snart som möjligt men inom 14 dagar räknat från dagen efter det meddelande som avses i underpunkt 1. Detta behöver inte göras om entreprenören erbjöd sig att samla in produkten Konsumenten observerade perioden för att returnera produkten under alla omständigheter om produkten returneras före utgången av reflektionsperioden.
 3. Konsumenten skall returnera produkten med alla levererade tillbehör och om möjligt i originalskick och originalförpackning samt i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från entreprenören.
 4. Risken och bevisbördan för att ångerrätten utövas korrekt och i rätt tid åvilar Konsumenten.
 5. Konsumenten skall bära de direkta kostnaderna för att returnera produkten. Om entreprenören inte har meddelat att konsumenten måste bära dessa kostnader eller om entreprenören har påpekat att han kommer att bära kostnaderna själv, behöver konsumenten inte betala kostnaden för att returnera produkten.
 6. Om konsumenten drar sig tillbaka efter att först uttryckligen ha begärt att utförandet av en tjänst eller leverans av gas, vatten eller el som inte har gjorts redo för försäljning inte ska påbörjas i en begränsad volym eller given kvantitet under betänketiden, ska konsumenten betala entreprenören ett belopp som är lika med den del av skyldigheten som redan utförts vid tidpunkten för tillbakadragandet jämfört med den fullständiga uppfyllelsen av
 7. Konsumenten bär inte kostnaderna för att utföra tjänster för leverans av vatten, gas eller elektricitet som inte hade gjorts redo för försäljning i en begränsad volym eller kvantitet, eller för leverans av fjärrvärme om
  1. entreprenören inte har tillhandahållit konsumenten den lagstadgade informationen om ångerrätt, ersättning för kostnader vid ångerrätt eller standardformuläret för ångerrätt, eller
  2. om konsumenten inte uttryckligen har begärt att utförandet av tjänsten eller leveransen av gas, vatten och el eller fjärrvärme ska påbörjas under betänketiden.
  3. Konsumenten bär inte någon kostnad för fullständig eller partiell leverans av digitalt innehåll som inte lagras på en fysisk bärare om
  4. han före leveransen inte uttryckligen har samtyckt till att fullgörandet av avtalet påbörjas före utgången av betänketiden;
  5. han inte erkände att han förlorade sin ångerrätt när han gav sitt samtycke, eller
  6. entreprenören inte bekräftade konsumentens påstående.
 8. Om konsumenten utövar sin ångerrätt upphör alla ytterligare avtal att gälla enligt lag.

 

Artikel 9 - Entreprenörens skyldigheter vid frånträde

 1. Om entreprenören gör det möjligt att meddela om frånträde på elektronisk väg, ska han omedelbart skicka ett returkvitto.
 2. Entreprenören ska återbetala alla betalningar som gjorts av konsumenten, inklusive eventuella leveranskostnader som konsumenten kan debitera för den returnerade produkten, så snart som möjligt men inom 14 dagar efter den dag då konsumenten meddelade honom om tillbakadragandet. Om inte entreprenören erbjuder sig att hämta produkten själv, kan han vänta med att betala tillbaka tills han har mottagit produkten eller tills konsumenten bevisade att han returnerade produkten, beroende på vilket som inträffar först.
 3. Entreprenören ska använda samma betalningsmedel som konsumenten använt, om inte konsumenten samtycker till ett annat betalningsmedel. Återbetalningen är kostnadsfri för konsumenten.
 4. Om konsumenten valde en dyrare leveransmetod istället för den billigaste standardleveransen, behöver entreprenören inte ersätta de extra kostnaderna för den dyrare metoden.

 

Artikel 10 - Uteslutande av ångerrätt

Entreprenören kan utesluta följande produkter och tjänster från ångerrätten, men endast om entreprenören tydligt meddelade detta när han lämnade erbjudandet eller i alla fall i god tid innan avtalet ingicks:

 1. Produkter eller tjänster med ett pris som är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som entreprenören inte har något inflytande på och som kan inträffa inom uttagsperioden;
 2. Avtal som ingås under en offentlig auktion. En offentlig auktion definieras som en försäljningsmetod varigenom entreprenören erbjuder produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster till konsumenten som är personligen närvarande eller har möjlighet att vara personligen närvarande vid auktionen under ledning av en auktionsförrättare och varigenom den framgångsrika budgivaren är skyldig att köpa produkterna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna.
 3. Tjänsteavtal, efter fullt utförande av tjänsten, men endast om
 4. utförandet påbörjades med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande; och
 5. Konsumenten uppgav att han kommer att förlora sin ångerrätt så snart entreprenören har fullgjort avtalet.
 6. Tjänsteavtal för tillhandahållande av boende när en viss genomförandeperiod tillhandahålls och annat än för bostadsändamål, godstransporter, biluthyrningstjänster och catering;
 7. Avtal relaterade till fritidsaktiviteter när ett visst datum eller en viss period för utförandet anges i avtalet;
 8. Produkter som tillverkas i enlighet med konsumentens specifikationer, som inte är prefabricerade och som tillverkas på grundval av konsumentens individuella val eller beslut eller som är avsedda för en viss person;
 9. Förgängliga produkter eller produkter med begränsad hållbarhet.
 10. Förseglade produkter som av hälso- eller hygienskäl inte kan returneras och vars försegling har brutits;
 11. Produkter som på grund av sin beskaffenhet oåterkalleligen blandas med andra produkter;
 12. Alkoholhaltiga drycker för vilka priset har överenskommits vid avtalets ingående men för vilka leveransen kan ske först efter 30 dagar, och vars verkliga värde beror på fluktuationer på marknaden som entreprenören inte kan påverka.
 13. Förseglade ljud- och videoinspelningar och datorprogram där förseglingen brutits efter leverans;
 14. Tidningar, tidskrifter eller magasin, med undantag för prenumerationer på dessa;
 15. Leverans av digitalt innehåll på annat sätt än på en fysisk bärare, men endast om: prestandan påbörjades med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande;
 16. Konsumenten har uppgett att han därigenom förlorar sin ångerrätt.

 

Artikel 11 - Priset

 1. Priserna på de produkter och/eller tjänster som tillhandahålls får inte höjas under den giltighetsperiod som anges i erbjudandet, med förbehåll för prisändringar till följd av ändrade mervärdesskattesatser.
 2. Med avvikelse från föregående stycke kan entreprenören erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som ligger utanför entreprenörens kontroll, till rörliga priser. Erbjudandet kommer att ange möjligheten att vara föremål för fluktuationer och det faktum att alla angivna priser är riktpriser.
 3. Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är en följd av ny lagstiftning.
 4. Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om entreprenören har föreskrivit det och
 5. de är resultatet av rättsliga bestämmelser eller föreskrifter, eller
 6. Konsumenten har rätt att häva avtalet före den dag då prishöjningen börjar gälla.
 7. Alla priser som anges vid tillhandahållande av produkter eller tjänster är inklusive moms.

Artikel 12 - Fullgörande av ett avtal och extra garanti

 1. Entreprenören garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, med de specifikationer som anges i erbjudandet, med rimliga krav på användbarhet och/eller tillförlitlighet och med befintliga lagstadgade bestämmelser och/eller statliga bestämmelser den dag då avtalet ingicks. Om så överenskommits garanterar entreprenören också att produkten är lämplig för annan än normal användning.
 2. En extra garanti som erbjuds av entreprenören, hans leverantör, tillverkare eller importör ska aldrig påverka de rättigheter och krav som konsumenten kan utöva mot entreprenören om ett misslyckande vid fullgörandet av entreprenörens skyldigheter om entreprenören har misslyckats med att uppfylla sin del av avtalet.
 3. Med extra garanti avses varje åtagande av entreprenören, dennes leverantör, importör eller tillverkare i vilket denne överlåter vissa rättigheter eller anspråk till konsumenten som går längre än vad denne enligt lag är skyldig att iaktta om denne brister i uppfyllelsen av sin del av avtalet.

 

Artikel 13 - Leverans och verkställighet

 1. Entreprenören skall iaktta bästa möjliga omsorg vid bokning av order och utförande av produktorder samt vid bedömning av förfrågningar om tillhandahållande av tjänster.
 2. Leveransplatsen är på den adress som konsumenten har angett till entreprenören.
 3. Med beaktande av bestämmelserna i artikel 4 i dessa allmänna villkor ska entreprenören utföra accepterade beställningar med lämplig hastighet men minst inom 30 dagar, såvida inte en annan leveransperiod har avtalats. Om leveransen har försenats, eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras, skall konsumenten informeras om detta inom en månad efter beställningen. Konsumenten har i sådana fall rätt att häva avtalet utan kostnad och med rätt till eventuell ersättning.
 4. Efter avvisning i enlighet med föregående stycke ska entreprenören returnera den betalning som gjorts av konsumenten omedelbart men senast inom 30 dagar efter avvisningen.
 5. Risken för förlust och/eller skada på produkter bärs av entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en representant som utsetts i förväg och gjorts känd för konsumenten, såvida inte annat uttryckligen överenskommits.

 

Artikel 14 - Avtal om fortlöpande prestation: varaktighet, uppsägning och förnyelse

Uppsägning
1. Konsumenten får när som helst säga upp ett avtal som ingåtts på obestämd tid och som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, med vederbörligt iakttagande av uppsägningsreglerna och med högst en månads varsel.
2. Konsumenten får när som helst säga upp ett avtal som ingåtts för en viss tid och som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster i slutet av den specifika perioden, med vederbörligt iakttagande av uppsägningsreglerna och med högst en månads uppsägningstid.
3. Konsumenten kan häva de avtal som nämns i föregående stycken:
- när som helst och inte begränsas till att upphöra vid en viss tidpunkt eller under en viss period;
- åtminstone på samma sätt som de avslutades av honom;
- vid varje tidpunkt med samma varsel som entreprenören föreskrev för sig själv.
Förlängning
4. Ett avtal som ingåtts för en bestämd tid och som omfattar regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster får inte automatiskt förlängas eller förnyas för en bestämd tid.
5. Utan hinder av föregående stycke får ett avtal för en bestämd period som omfattar regelbunden leverans av dagstidningar, veckotidningar och tidskrifter tyst förnyas för en specifik period om högst tre månader om konsumenten kan säga upp detta förlängda avtal mot slutet av förlängningen med en uppsägningstid på högst en månad.
6. Ett avtal som ingåtts för en bestämd tid och som omfattar regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast förlängas tyst på obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp det med en månads uppsägningstid. Uppsägningstiden är högst tre månader om avtalet avser leverans av dagstidningar, veckotidningar och tidskrifter som sker regelbundet men mindre än en gång i månaden.
7. Ett avtal med begränsad varaktighet för regelbunden leverans av testdagstidningar, testtidningar, testveckotidningar och testtidskrifter (test- eller introduktionsabonnemang) förnyas inte tyst och upphör automatiskt efter test- eller introduktionsperioden.
Varaktighet

 1. Om ett avtal löper på mer än ett år får konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningstid på högst en månad, om inte rimlighet och skälighet motiverar att avtalet sägs upp före utgången av den avtalade löptiden.

 

Artikel 15 - Betalning

 

 1. Om inte annat anges i avtalet eller i de ytterligare villkoren måste de belopp som ska betalas av konsumenten regleras inom 14 dagar efter betänketiden, eller om det inte finns någon betänketid inom 14 dagar efter ingåendet av avtalet. Vid ett avtal om att tillhandahålla en tjänst börjar denna period den dag då konsumenten fick bekräftelsen på avtalet.
 2. Vid försäljning av produkter till Konsumenter är det inte tillåtet att förhandla om en förskottsbetalning på mer än 50% i de Allmänna Villkoren. Om förskottsbetalning har avtalats får Konsumenten inte göra gällande någon rätt avseende utförandet av den aktuella beställningen eller den/de aktuella tjänsten/tjänsterna innan den avtalade förskottsbetalningen har erlagts.
 3. Konsumenten är skyldig att omgående informera entreprenören om eventuella felaktigheter i de betalningsuppgifter som lämnats eller angetts.
 4. Om konsumenten inte har uppfyllt sina betalningsskyldigheter i tid, och entreprenören har påpekat för honom att betalningen var försenad och gett konsumenten en period på 14 dagar för att uppfylla betalningsskyldigheterna, ska konsumenten betala lagstadgad ränta på det belopp som ska betalas och entreprenören har rätt att debitera konsumenten eventuella extrajudiciella inkassokostnader. Dessa utomrättsliga inkassokostnader uppgår till högst 15% för utestående belopp upp till € 2 500, 10% för följande € 2 500 och 5% för följande € 5000, med ett minimum på € 40. Entreprenören får avvika från ovan nämnda belopp och procentsatser till förmån för konsumenten.

 

Artikel 16 - Klagomålsförfarande

 1. Entreprenören har ett väl publicerat klagomålsförfarande och hanterar klagomålet i enlighet med detta klagomålsförfarande.
 2. Klagomål om genomförandet av avtalet måste lämnas in fullständigt och tydligt beskrivet till entreprenören inom en rimlig tid efter att konsumenten har upptäckt bristerna.
 3. Klagomål som lämnas in till entreprenören kommer att besvaras inom en period av 14 dagar från mottagningsdatumet. Om ett klagomål kräver en förutsebar längre behandlingstid, kommer entreprenören att svara inom 14 dagar med ett meddelande om mottagande och en indikation när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
 4. Ett klagomål om en produkt, tjänst eller företagarens tjänst kan också lämnas in via ett klagomålsformulär på konsumentsidan på webbplatsen för Stichting Webshop Keurmerk (https://www.keurmerk.info/nl/consumenten/klacht/). Klagomålet skickas sedan både till den berörda företagaren och till Stichting Webshop Keurmerk.
 5. Webshop Keurmerk kommer inte att behandla en tvist eller avbryta hanteringen om entreprenören har beviljats en betalningsuppskjutning, den har förklarats konkurs eller faktiskt har avslutat sin affärsverksamhet eller om webbshoppen har avbrutits eller avbrutits av Webshop Keurmerk.
 6. En tvist kommer endast att behandlas av Webshop Keurmerk om konsumenten först har lämnat in sitt klagomål till entreprenören inom en rimlig tid.
 7. Senast tolv månader efter att tvisten uppstått ska tvisten skriftligen lämnas in till Webshop Keurmerk.
 8. Det är också möjligt att registrera klagomål via den europeiska ODR-plattformen (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)

 

Artikel 17 - Tvister

 1. Endast nederländsk lag gäller för avtal mellan entreprenören och konsumenten som dessa allmänna villkor gäller för. Även om konsumenten bor utomlands.
 2. Wienkonventionen är inte tillämplig.

 

 

Artikel 18 - Kompletterande eller avvikande bestämmelserTilläggsbestämmelser eller avvikelser från dessa villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och måste registreras skriftligen eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på ett varaktigt medium. Artikel 19 - Ändring av de allmänna villkoren för Stichting Webshop Keurmerk1. När Stichting Webshop Keurmerk gör en ändring kommer vi att informera företagaren via nyhetsbrevet och placera de nyaste villkoren på vår webbplats (https://www.keurmerk.info/nl/algemene-voorwaarden/)2. Ändringar av dessa villkor träder i kraft först efter att de har publicerats på lämpligt sätt, under förutsättning att vid tillämpliga ändringar under erbjudandets löptid kommer den mest gynnsamma bestämmelsen för konsumenten att råda.

Adress Stichting Webshop Keurmerk:

Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam.

 

Tillägg I: Standardformulär för utövande av ångerrätt

 

Standardformulär för utövande av ångerrätt

 

(Fyll i detta formulär och returnera det endast när du vill återkalla avtalet)

 

 • Till:
  Manuka Nya Zeeland B.V. (Europa)Tokyostraat 19 B, 1175 RB, Lijnden, Nederländerna

 

 • Jag/vi meddelar er härmed att jag/vi önskar återkalla vårt avtal om försäljning av följande produkter: [specifikation av produkten]*

leverans av följande digitala innehåll [specifikation av det digitala innehållet]*

Utförande av följande tjänst [specifikation av tjänsten]*

 

 

 • Beställd den*/mottagen den* [datum för beställning av tjänster eller mottagande av produkter]*
 • [Konsumentens namn]
 • [Konsumentens adress]
 • [Konsumentens underskrift] (endast om detta formulär lämnas in på papper)

 

 

*) Ta bort och/eller komplettera där så är lämpligt.

Visum Mastercard American Express Diners Club Upptäck
© Copyright Manuka New Zealand B.V. 2018 - 2024 - Alla rättigheter förbehållna.
korsmenychevron-nedåt LinkedIn Facebook intresse youtube rss Twitter Instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank intresse youtube Twitter Instagram